Výzva ohľadom Beckovskej Viesky

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyzýva tie COJ ECAV, ktoré boli podielnikmi, účastinármi a pôžičkármi (veriteľmi) hospodárstva Beckovská Vieska a dosiaľ neboli cez Generálny biskupský úrad zaevidované, aby sa prihlásili do 15. 4. 2015 na Generálny biskupský úrad, Palisády 46, Bratislava. Prosíme predložiť doklady o vlastníctve na určenie výšky podielov. Výzva sa nevzťahuje na už evidované COJ ECAV na Slovensku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 19.3.2015

viac

Porada k Beckovskej Vieske 12. 3.

Pozývame štatutárnych zástupcov alebo poverených splnomocnencov všetkých bývalých podielnikov a bývalých účastinárov na majetku „Beckovská Vieska“ na poradu, ktorá sa uskutoční 12. 3. 2015 (štvrtok) o 10.00 hod. na GBÚ ECAV na Slovensku, Palisády 46, Bratislava.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 1.3.2015

viac

Misijné materiály – Pôst a Veľká noc 2015

Bratia a sestry, tu si môžete stiahnuť materiály k pôstu a Veľkej noci, ktoré sme do cirkevných zborov posielali v hromadnej pošte 4. 2. 2015. Dokumenty v...

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia@ecav.sk | 24.2.2015

viac

Schválenie zahraničnej pomoci 2015

Z uznesení Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré zasadlo 13. februára 2015, vyberáme:

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 22.2.2015

viac

Hrad prepevný v mobilnej aplikácii – Android a iOS

Milí bratia a milé sestry, po úspešnom vydaní a distribuovaní zbierky Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2014 - 2015 sme sa rozhodli osloviť aj tých, ktorým sú bližšie elektronické formy, preto sme vytvorili mobilnú aplikáciu pod názvom Hrad prepevný.

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 10.2.2015

viac

Umrel brat emeritný dištriktuálny biskup VD ECAV na Slovensku Mgr. Ján Midriak

Bratia a sestry, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že v sobotu 7. februára 2015 si Pán života a smrti k sebe povolal brata emeritného dištriktuálneho biskupa VD ECAV na Slovensku Mgr. Jána Midriaka. Pohrebná rozlúčka s ním sa bude konať v Ev. a. v. kostole v Prešove v sobotu 14. februára 2015 o 11.00 hod. Parte

 

GBÚ ECAV na Slovensku | 8.2.2015

viac

Pracovný aktív dozorcov ECAV na Slovensku

Generálny dozorca ECAV na Slovensku pozýva dozorcov cirkevnoorganizačných jednotiek ECAV na Slovensku (cirkevný zbor, seniorát, dištrikt) na pracovný aktív, ktorý sa bude konať v sobotu 24. januára 2015 o 10.00 hod. v aule EBF UK na Bartókovej 8 v Bratislave.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca | 20.1.2015

viac

Zomrel brat farár Mgr. Vladimír Šoltés

S dôverou v Božiu moc, pomoc a pravdu vzkriesenia Vám oznamujeme, že v piatok 9. januára 2015 odišiel k svojmu Pánovi po statočnom zápase s ťažkou chorobou vo veku 30 rokov náš oltárny brat Mgr. Vladimír Šoltés. Pohrebná rozlúčka s bratom farárom sa bude konať v stredu 14. januára 2015 o 13.00 hod. v Evanjelickom kostole v Bardejove.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Bardejov a predsedníctvo ŠZS | 10.1.2015

viac

Zomrel brat senior Ladislav Fričovský

So žiaľom oznamujeme, že 20. 12. 2014 Boh života a smrti si k sebe po ťažkej chorobe povolal svojho služobníka - evanjelického kňaza, seniora v. v. Košického seniorátu, básnika a prozaika, nositeľa mnohých významných ocenení ThMgr. Mgr. art. Ladislava Fričovského, ktorý bol odvolaný do večnosti vo veku nedožitých 85 rokov. Posledná rozlúčka sa uskutoční 23. 12. 2014 o 13.00 hod. v Ev. a. v chráme Božom v Obišovciach.

 

Ján Hruška, senior Košického seniorátu ECAV na Slovensku | 22.12.2014

viac

Prihláška na vzdelávací program z oblasti komunikácie a pastorálneho rozhovoru

Bratia sestry, pozývame Vás na vzdelávací program z oblasti komunikácie a vedenia pastorálneho rozhovoru na tému „Solidarita kresťana motiváciou pre spoločnosť“ pod vedením odborných lektorov − psychológov. Viac tu. Prihlášky pošlite do 15. 12. 2014. Vložené 6. 12....

 

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV na Slovensku | 20.12.2014

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart