Zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu 2016

V Prešove 6. 9. 2016 zasadala správna rada Podporného cirkevného fondu a rozhodovala o žiadostiach o podporu, doručených správnej rade PCF za obdobie od 1. 1. do 30. 6. 2016.

 

Dušan Vagaský, predseda SR PCF | 21.9.2016

viac

Potravinová zbierka 2016

Bratia a sestry, aj tento rok sa uskutoční potravinová zbierka pre núdznych, organizovaná TESCO STORES SR, a. s. Vlani sa do projektu zapojili aj niektoré naše cirkevné zbory a strediská Evanjelickej diakonie. Môžete sa prihlásiť aj v tomto roku. O samotnom termíne konania potravinovej zbierky vás budeme informovať.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 20.9.2016

viac

Valné zhromaždenie ZED 19. 9.

Predseda Združenia evanjelických duchovných zvoláva Valné zhromaždenie ZED na 19. septembra 2016 o 10.00 hod. v aule Evanjelickej spojenej školy v Liptovskom Mikuláši, Komenského 10. Prihláste sa do 14. 9. 2016.

 

Martin Zaťko, CZ ECAV Švábovce | 11.9.2016

viac

Oznam pre predsedníctva cirkevných zborov ZD

Vážené predsedníctvo cirkevného zboru, týmto Vás žiadame, aby ste na list zo dňa 24. 8. 2016 od právneho zástupcu ZD ECAV Mgr. Cipciara nebrali zreteľ.

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 5.9.2016

viac

Ešte zmeny do Tranovského kalendára na rok 2017

Bratia farári a sestry farárky, zmeny údajov do schematizmu (oproti stavu v ADRESÁRI na www.ecav.sk) môžete ešte posielať do pondelka 5. 9. 2016 na adresu media@ecav.sk.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.9.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Ing. Vierou Valáškovou

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 26. 8. 2016 tíško v Pánovi usnula naša drahá mamička, babička, starká a príbuzná Ing. Viera Valášková vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa uskutoční v pondelok 29. 8. 2016 o 13.00 hod. v Dome smútku v Brezovej pod Bradlom.

 

Pozostalé deti a ostatná smútiaca rodina | 26.8.2016

viac

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženskej výchovy 2016

Školský výbor ECAV na Slovensku, Evanjelická akadémia a Fond vzdelávania pozýva učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách na pracovný seminár, ktorý sa bude konať 23. - 24. augusta 2016 v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Prihláste sa do 17. 8. 2016 na adrese skoly@ecav.sk, 0918 828 009.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 12.8.2016

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2017

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás najneskôr do 31. 8. 2016 nahlásiť zmeny údajov do schematizmu vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Zmeny posielajte na adresu media@ecav.sk alebo poštou na adresu GBÚ (Edita Škodová).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 5.8.2016

viac

Dištriktuálny deň ZD na Branči 2016

Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú NA DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ ZD ECAV NA HRADE BRANČ 5. júla 2016 (utorok).

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre vnútornú misiu, vmv(at)zdecav.sk | 22.6.2016

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme aj v tomto roku dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich CZ v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a v dňoch od 3. do 30. septembra 2016 na niekoľko hodín sprístupnili vhodné objekty vo svojich CZh.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 8.6.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart