Pohrebná rozlúčka so sestrou Jiřinou Muntágovou

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že včera túto časnosť po dlhej chorobe vo veku 88 rokov opustila sestra Jiřina Muntágová, rod. Caisová, manželka brata farára Mgr. Ľudovíta Muntága. Pohrebná rozlúčka so zosnulou sestrou bude v sobotu 28. mája 2016 o 11.00 hod. v Malom ev. kostole na Panenskej ulici.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 25.5.2016

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Vincent Blažko

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že po dlhoročnej chorobe Pán života a smrti povolal 12. mája 2016 z tejto časnosti brata farára ThMgr. Vincenta Blažka vo veku 85 rokov do slávy, o ktorej apoštol Pavel píše: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú." Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 17. 5. 2016 o 13.00 hod. v kostole v Poprade-Veľkej....

 

Pozostalá rodina | 13.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Vierou Žilákovou

Bratia a sestry, Pán života a smrti si 1. mája 2016 povolal vo veku 91 rokov sestru Vieru Žilákovú, rod. Pivarčekovú, vdovu po ev. farárovi ThDr. Ondrejovi Žilákovi, farárovi vo Zvolenskej Slatine, kde spolu pôsobili v r. 1948 − 1990. Pohrebná rozlúčka bude v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze v pondelok 9. mája 2016 o 13.00 hod. a potom na cintoríne vo Vrakuni.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.5.2016

viac

Grantový program na podporu projektov pre zahraničných Slovákov

Výbor misie ECAV na Slovensku vypisuje grantový program na podporu aktivít cirkevných zborov ECAV na Slovensku, príp. iných spoločenstiev v rámci ECAV na Slovensku, ktoré budú zamerané na spoluprácu so zahraničnými Slovákmi. Termín: najneskôr do 15. mája 2016.

 

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 3.5.2016

viac

Zomrela sestra farárka Mgr. Darina Basaríková

Bratia a sestry, so smútkom v srdci Vám oznamujeme, že Pán života a smrti v nedeľu ráno 1. 5. 2016 odvolal z tejto časnosti sestru farárku Mgr. Darinu Basaríkovú, rod. Zuščinovú, vo veku 66 rokov. Pobožnosť pred pohrebom bude v Ev. a. v. kostole v Mengusovciach v utorok 3. 5. 2016 o 18.30 hod. Pohrebná rozlúčka bude v Ev. a. v. kostole Sv. Trojice v Prešove v stredu 4. 5. 2016 o 13.00 hod.

 

Tibor Molnár, zborový farár, CZ ECAV Mengusovce | 2.5.2016

viac

Informácia uchádzačom o kaplánsku skúšku

Pohovory so Zborom biskupov ECAV ku kaplánskym skúškam budú 19. 5. 2016 na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave. Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky a prijatie do duchovnej služby adresujte Zboru biskupov a zašlite do 10. 5. 2016.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 19.4.2016

viac

Pozvánka na Valné zhromaždenie SEŽ

Drahé sestry, milí bratia, Spoločenstvo evanjelických žien na Slovensku Vás srdečne pozýva na 11. valné zhromaždenie SEŽ, ktoré sa uskutoční v Kremnici v sobotu 30. apríla 2016 od 10.00 hod. Slávnostnou kazateľkou bude sestra farárka z Brazílie, pracovníčka SLZ v Ženeve.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ | 6.4.2016

viac

Ofera na Fond vzdelávania 2016

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 4. 12. 2015 rozhodlo na 1. nedeľu po Veľkej noci 3. apríla 2016 vyhlásiť dobrovoľnú oferu na Fond vzdelávania. ...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 1.4.2016

viac

Pozvánka na Valné zhromaždenie ZED 2016

Výbor Združenia evanjelických duchovných (ZED) zvoláva Valné zhromaždenie ZED na dni 10. a 11. apríla 2016 v Hoteli Partizán, Tále. VZ sa začne v nedeľu o 17.00 hod. službami Božím s Večerou Pánovou v Ev. a. v. chráme v Mýte pod Ďumbierom. Rokovanie sa začne 11. apríla o 9.00 hod. Prihlášky: do 3. apríla 2016 prostredníctvom formulára na www.melanchton.sk....

 

Martin Zaťko, tajomník ZED  | 1.4.2016

viac

Oznam pre cirkevných hudobníkov – kantorov

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie Vás pozýva na tohtoročné kantorské kurzy 14. − 16. júla 2016 na EBF UK v Bratislave. Budú zamerané na hru liturgie a vybraných piesní k Večeri Pánovej. Prihlášky zverejníme v priebehu apríla.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku  | 29.3.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart