Zmeny do Tranovského kalendára 2017

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás najneskôr do 31. 8. 2016 nahlásiť zmeny údajov do schematizmu vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Zmeny posielajte na adresu media@ecav.sk alebo poštou na adresu GBÚ (Edita Škodová).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 5.8.2016

viac

Dištriktuálny deň ZD na Branči 2016

Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú NA DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ ZD ECAV NA HRADE BRANČ 5. júla 2016 (utorok).

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre vnútornú misiu, vmv(at)zdecav.sk | 22.6.2016

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme aj v tomto roku dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich CZ v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a v dňoch od 3. do 30. septembra 2016 na niekoľko hodín sprístupnili vhodné objekty vo svojich CZh.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 8.6.2016

viac

Zmeny do SCHEMATIZMU ECAV už do 31. 5.

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 31. mája 2016 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Údaje budú použité do Diára evanjelika 2017, ktorý má vyjsť už v júni 2016 v súvislosti s V. ECD v Békešskej Čabe.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.5.2016

viac

Pozvánka na kantorský kurz 2016

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva všetkých kantorov a cirkevných hudobníkov na kurz 14. – 16. júla 2016 v Bratislave na tému hra liturgie a piesní zameraných k Večeri Pánovej. Informácie a prihláška Program

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku | 29.5.2016

viac

Výročné správy za rok 2015

V zmysle uznesení generálneho presbyterstva a v súlade so štatútmi príslušných organizácií ECAV zverejňujeme výročné správy za rok 2015. Výročná správa Modlitebného spoločenstva Výročná správa Ichthys Výročná správa Biblickej školy Martin

 

media(at)ecav.sk | 28.5.2016

viac

Vyhlásenie literárnej súťaže Tranovského Mikuláš 2016

Tranoscius, a. s., so sídlom v Liptovskom Mikuláši a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú literárnu súťaž v poézii a próze na tému duchovno-mravné hodnoty v živote. Vložené 8. 5. 2016 Propozície...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 25.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Jiřinou Muntágovou

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že včera túto časnosť po dlhej chorobe vo veku 88 rokov opustila sestra Jiřina Muntágová, rod. Caisová, manželka brata farára Mgr. Ľudovíta Muntága. Pohrebná rozlúčka so zosnulou sestrou bude v sobotu 28. mája 2016 o 11.00 hod. v Malom ev. kostole na Panenskej ulici.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 25.5.2016

viac

Zomrel brat farár ThMgr. Vincent Blažko

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že po dlhoročnej chorobe Pán života a smrti povolal 12. mája 2016 z tejto časnosti brata farára ThMgr. Vincenta Blažka vo veku 85 rokov do slávy, o ktorej apoštol Pavel píše: „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí Ho milujú." Posledná rozlúčka s ním bude v utorok 17. 5. 2016 o 13.00 hod. v kostole v Poprade-Veľkej....

 

Pozostalá rodina | 13.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Vierou Žilákovou

Bratia a sestry, Pán života a smrti si 1. mája 2016 povolal vo veku 91 rokov sestru Vieru Žilákovú, rod. Pivarčekovú, vdovu po ev. farárovi ThDr. Ondrejovi Žilákovi, farárovi vo Zvolenskej Slatine, kde spolu pôsobili v r. 1948 − 1990. Pohrebná rozlúčka bude v Ev. a. v. kostole v Bratislave-Prievoze v pondelok 9. mája 2016 o 13.00 hod. a potom na cintoríne vo Vrakuni.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 4.5.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart