Pohrebná rozlúčka so sestrou Ing. Vierou Valáškovou

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že 26. 8. 2016 tíško v Pánovi usnula naša drahá mamička, babička, starká a príbuzná Ing. Viera Valášková vo veku 82 rokov. Posledná rozlúčka s ňou sa uskutoční v pondelok 29. 8. 2016 o 13.00 hod. v Dome smútku v Brezovej pod Bradlom.

 

Pozostalé deti a ostatná smútiaca rodina | 26.8.2016

viac

Pracovný seminár pre učiteľov ev. a. v. náboženskej výchovy 2016

Školský výbor ECAV na Slovensku, Evanjelická akadémia a Fond vzdelávania pozýva učiteľov ev. a. v. náboženstva na štátnych školách na pracovný seminár, ktorý sa bude konať 23. - 24. augusta 2016 v MEMC ICHTHYS vo Veľkom Slavkove. Prihláste sa do 17. 8. 2016 na adrese skoly@ecav.sk, 0918 828 009.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 12.8.2016

viac

Zmeny do Tranovského kalendára 2017

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás najneskôr do 31. 8. 2016 nahlásiť zmeny údajov do schematizmu vo Vašich cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Zmeny posielajte na adresu media@ecav.sk alebo poštou na adresu GBÚ (Edita Škodová).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 5.8.2016

viac

Dištriktuálny deň ZD na Branči 2016

Biskupský úrad ZD ECAV vo Zvolene, Myjavský seniorát a CZ Sobotište Vás srdečne pozývajú NA DIŠTRIKTUÁLNY DEŇ ZD ECAV NA HRADE BRANČ 5. júla 2016 (utorok).

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre vnútornú misiu, vmv(at)zdecav.sk | 22.6.2016

viac

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016

Bratské predsedníctva cirkevných zborov, na základe žiadosti o spoluprácu, ktorú sme aj v tomto roku dostali z Ministerstva kultúry SR, obraciame sa na Vás s výzvou, aby ste sa vo svojich CZ v rámci svojich možností zapojili do podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) a v dňoch od 3. do 30. septembra 2016 na niekoľko hodín sprístupnili vhodné objekty vo svojich CZh.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 8.6.2016

viac

Zmeny do SCHEMATIZMU ECAV už do 31. 5.

Bratia farári a sestry farárky, prosíme Vás, aby ste najneskôr do 31. mája 2016 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Údaje budú použité do Diára evanjelika 2017, ktorý má vyjsť už v júni 2016 v súvislosti s V. ECD v Békešskej Čabe.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.5.2016

viac

Pozvánka na kantorský kurz 2016

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva všetkých kantorov a cirkevných hudobníkov na kurz 14. – 16. júla 2016 v Bratislave na tému hra liturgie a piesní zameraných k Večeri Pánovej. Informácie a prihláška Program

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku | 29.5.2016

viac

Výročné správy za rok 2015

V zmysle uznesení generálneho presbyterstva a v súlade so štatútmi príslušných organizácií ECAV zverejňujeme výročné správy za rok 2015. Výročná správa Modlitebného spoločenstva Výročná správa Ichthys Výročná správa Biblickej školy Martin

 

media(at)ecav.sk | 28.5.2016

viac

Vyhlásenie literárnej súťaže Tranovského Mikuláš 2016

Tranoscius, a. s., so sídlom v Liptovskom Mikuláši a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú literárnu súťaž v poézii a próze na tému duchovno-mravné hodnoty v živote. Vložené 8. 5. 2016 Propozície...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 25.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Jiřinou Muntágovou

Bratia a sestry, oznamujeme Vám, že včera túto časnosť po dlhej chorobe vo veku 88 rokov opustila sestra Jiřina Muntágová, rod. Caisová, manželka brata farára Mgr. Ľudovíta Muntága. Pohrebná rozlúčka so zosnulou sestrou bude v sobotu 28. mája 2016 o 11.00 hod. v Malom ev. kostole na Panenskej ulici.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 25.5.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart