Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2014

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Každý človek má vo svojom živote určitý základ, ktorý si priniesol zo svojej rodiny alebo z prostredia, v ktorom vyrastal. To, na akom základe stál život Dr. Martina Luthera, nám napovie i jeho známy výrok: „Nemôžem a nechcem nič odvolať, lebo je nebezpečné konať proti vlastnému svedomiu. Tu stojím, inak nemôžem. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

Toto smelé vyznanie povedal na sneme vo Wormse v apríli 1521 pred cisárom Karolom V., pred duchovenstvom a šľachtou, keď obhajoval svoje reformačné učenie. Vystúpením si získal priaznivcov i odporcov. Od svojho názoru však neodstúpil, pretože vedel, že stojí na svedectve Písma svätého, na poznanej a prežitej pravde. V Liste Rímskym 3, 28 čítame: „Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.“ Luther úprimne veril v Trojjediného Pána Boha, ktorý bol pre neho tým najpevnejším, najistejším základom života. Bol presvedčený, že nejde o jeho revolučné myšlienky, ale o slovo Ježiša Krista, o Jeho evanjelium, ktoré má uzdravujúcu moc a znamená život v plnosti.

Aj my – kresťania evanjelici – stojíme na Božom slove, na vyznaní, ktoré zaznelo i z úst učeníka Petra: „Ty si Kristus!“ (Mk 8, 29), a v 1. liste Korintským 3, 11 zas čítame: „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus.“ V stálej platnosti – aj pri 25. výročí pádu totalitného režimu v našej krajine – zostávajú slová Pána Ježiša Krista: „Ak vy zostanete v mojom slove, ste v pravde moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“ (J 8, 31 – 32).

Ale – na druhej strane – keď príde Syn človeka, či nájde vieru na zemi? Aj dnešný pamätný deň reformácie nás volá k serióznemu rozmýšľaniu nad svojím životom, nad tým, či má náš život ten správny základ. Ak chceme, aby Boží Syn našiel u nás vieru, tak sa v nej posilňujme čítaním Božieho slova, modlime sa, navštevujme služby Božie a aj svojich blízkych, deti, vnúčatá, príbuzných povzbudzujme k tomu. Tak sa naša viera stane živou, úprimnou, konajúcou skutky lásky a milosrdenstva všade tam, kde je to potrebné. Pôsobením Ducha Svätého sa stane vierou činnou skrze lásku.

Pamätajme a modlime sa za všetkých prenasledovaných a trpiacich aj za prenasledovaných a trpiacich kresťanov, predovšetkým v Sýrii a Iraku, umierajúcich za svoju vieru.

Upevňujme a povzbudzujeme vo viere aj slabých, ktorých život dohnal až na dno ľudskej existencie, ktorí nevládzu vstať a ísť ďalej. Nech je na živote každého z nás viditeľný pevný základ v Božom Synovi Ježišovi Kristovi, skrze ktorého z milosti Božej nám budú odpustené aj naše hriechy.

Bratia a sestry, pamätajme aj na našu Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku a prosme Trojjediného Pána Boha o Jeho milosť i požehnanie, modlime sa za našu cirkev, za našich bratov a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi a majme na pamäti aj v srdci slová apoštola Pavla:
Kristus nás oslobodil k slobode.
Stojme teda a nedajme sa zapriahnuť zase do jarma otroctva.
(G 5, 1)

Miloš Klátik, generálny biskup
Milan Krivda, biskup ZD
Slavomír Sabol, biskup VD

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.10.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart