Reakcia na článok v EPST 31. 8. 2016

V článku Ad: Cirkev nie je holubník (EPST 31. 8. 2016) zborová dozorkyňa CZ ECAV Turany v reakcii na článok v EPST z 24. 8. 2016 píše, že: „bratia biskupi boli pozvaní do CZ na diskusiu... a brat generálny biskup nám dokonca doteraz ani oficiálne neodpovedal“.

„Aby sa dali veci na správnu mieru, uvádzame, že list s pozvaním sestry Jarošovej bol na GBÚ doručený 3. 8. 2016. V odpovedi na toto pozvanie zo dňa 15. 8. 2016, ktorá bola zaevidovaná pod registratúrnou značkou GBÚ-1809/2016-1.4. a zaslaná sestre dozorkyni spolu so stanoviskom Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána Pavlúsa a vyhlásením Synody o manželstve a rodine, Predsedníctvo ECAV pozýva zborové presbyterstvo CZ Turany na stretnutie, ktoré bolo naplánované 12. 9. 2016 na Starej fare v Cirkevnom zbore ECAV Liptovský Mikuláš, kde má predsedníctvo v uvedenom dni aj ďalšie pracovné rokovania.
V Bratislave 9. 9. 2016
Iveta Potočná, personálne oddelenie GBÚ"


K vyššie uvedenej informácii, ktorá bola uverejnená v EPST 14. 9. 2016, ešte dopĺňame, že brat generálny biskup už v auguste 2016 prijal sestru zborovú dozorkyňou Jarošovú spolu s ďalšími dvoma presbytermi CZ ECAV Turany. Na rozsiahlom rokovaní im bol vysvetlený postup Zboru biskupov ECAV na Slovensku ohľadom neuzavretia novej pracovnej zmluvy s kaplánom Pavlúsom po ukončení jeho pracovnej zmluvy na dobu určitú. Okrem toho mal brat generálny biskup so sestrou zborovou dozorkyňou ešte aj niekoľko telefonických rozhovorov. Nie je teda pravda, že by vedenie cirkvi odmietlo diskutovať so zástupcami Cirkevného zboru ECAV Turany.

Na zasadnutie Predsedníctva ECAV a Zboru biskupov ECAV na Slovensku 12. 9. 2016 v Liptovskom Mikuláši sa pozvaní zástupcovia CZ ECAV Turany nedostavili a ani sa neospravedlnili.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 14.9.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart