< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Rozhovor k 20 rokom samostatnej SR

25. novembra 1992 poslanci Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej republiky sa uzniesli na Ústavnom zákone č. 542/1992 Zb. o zániku ČSFR. Tým umožnili bezkonflitný vznik SR, čo sa ukázalo ako správne rozhodnutie pre oba národy dovtedy žijúce v spoločnom štáte.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 28.12.2012

viac

K článku Kde sú slovenskí ateisti

V prílohe SME TV OKO 25. 10. 2012 vyšiel článok, na ktorý reagoval historik F. Vrábel. Jeho informáciu ohľadom M. R. Štefánika odmietli uverejniť, preto si ju môžete prečítať aspoň

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 16.11.2012

viac

Otvorený list Predsedníctva ECAV na Slovensku bratislavskému cirkevnému zboru

Bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, Predsedníctvo ECAV na Slovensku je v poslednom čase konfrontované podaniami viacerých členov Vášho cirkevného zboru, v ktorých vyjadrujú nespokojnosť s nakladaním s nehnuteľným majetkom Vášho cirkevného zboru. Tieto diskusie sa preniesli už aj na stránky slovenskej necirkevnej tlače, čo rozhodne nerobí Vášmu zboru a našej cirkvi ako celku dobré meno v okolitom svete.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 9.11.2012

viac

Vyhlásenie o manželstve a rodine

Materiál vypracovali členovia Vieroučného výboru ECAV na Slovensku: Mgr. Ľubomír Batka, PhD.; ThDr. Dávid Benka, PhD.; prof. ThDr. Juraj Bándy. Po zapracovaní pripomienok prítomnými členmi Vieroučného výboru bol materiál prijatý 9. 10....

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 20.10.2012

viac

Stanovisko k nezdravým trendom v médiách

Bratia a sestry, touto cestou som sa rozhodol obrátiť na Vás, bratov farárov a sestry farárky, ako aj na neordinovaných veriacich našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 15.10.2012

viac

Otvorený list generálneho dozorcu P. Delingu

V týchto dňoch alebo hodinách sa objavuje v e-mailovej pošte predsedníctiev seniorátov, dištriktov a CZ ECAV veľmi agilne distribuovaný dokument, formulovaný ako výzva na odstúpenie kandidáta Mgr. Miloša Klátika, PhD., z kandidačnej listiny pre voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku.

 

Ing. Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV na Slovensku | 8.6.2012

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k zámeru zrušiť cirkevný sviatok

Médiá informovali o zámere vlády SR zrušiť dva sviatky, z ktorých jeden má byť cirkevný. Do úvahy prichádza Veľký piatok a sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa k tomu vyjadrilo aj prostredníctvom médií (Pravda, aktualne.sk, EPST...).

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.5.2012

viac

Kondolencia k úmrtiu emeritného biskupa Františka Tondru

Predsedníctvo ECAV na Slovensku dnes poslalo kondolenciu v súvislosti s odchodom dôstojného brata emeritného diecézneho biskupa Mons. prof. ThDr. Františka Tondru z tejto časnosti.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 3.5.2012

viac

Námety ECAV k programovému vyhláseniu vlády SR

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na základe rokovania predstaviteľov strany SMER so zástupcami niektorých organizácii a cirkví v SR pri okrúhlom stole 28. 3. 2012 predložilo 4. 4. 2012 námety (témy) na zaradenie do programového vyhlásenia vlády SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 15.4.2012

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k 70. výročiu deportácií Židov

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k 70. výročiu začiatku deportácií židovského obyvateľstva

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 23.3.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart