< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Stanovisko k nezdravým trendom v médiách

Bratia a sestry, touto cestou som sa rozhodol obrátiť na Vás, bratov farárov a sestry farárky, ako aj na neordinovaných veriacich našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 15.10.2012

viac

Otvorený list generálneho dozorcu P. Delingu

V týchto dňoch alebo hodinách sa objavuje v e-mailovej pošte predsedníctiev seniorátov, dištriktov a CZ ECAV veľmi agilne distribuovaný dokument, formulovaný ako výzva na odstúpenie kandidáta Mgr. Miloša Klátika, PhD., z kandidačnej listiny pre voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku.

 

Ing. Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV na Slovensku | 8.6.2012

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k zámeru zrušiť cirkevný sviatok

Médiá informovali o zámere vlády SR zrušiť dva sviatky, z ktorých jeden má byť cirkevný. Do úvahy prichádza Veľký piatok a sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa k tomu vyjadrilo aj prostredníctvom médií (Pravda, aktualne.sk, EPST...).

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 11.5.2012

viac

Kondolencia k úmrtiu emeritného biskupa Františka Tondru

Predsedníctvo ECAV na Slovensku dnes poslalo kondolenciu v súvislosti s odchodom dôstojného brata emeritného diecézneho biskupa Mons. prof. ThDr. Františka Tondru z tejto časnosti.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 3.5.2012

viac

Námety ECAV k programovému vyhláseniu vlády SR

Predsedníctvo ECAV na Slovensku na základe rokovania predstaviteľov strany SMER so zástupcami niektorých organizácii a cirkví v SR pri okrúhlom stole 28. 3. 2012 predložilo 4. 4. 2012 námety (témy) na zaradenie do programového vyhlásenia vlády SR.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 15.4.2012

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k 70. výročiu deportácií Židov

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k 70. výročiu začiatku deportácií židovského obyvateľstva

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 23.3.2012

viac

Blahoželanie nemeckému prezidentovi

Generálny biskup Miloš Klátik zablahoželal Joachimovi Gauckovi k zvoleniu za nemeckého prezidenta a poprial mu Božie požehnanie v novom úrade.

 

Edita Škodová tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 22.3.2012

viac

List Predsedníctva ECAV na Slovensku k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Dovoľte, aby sme Vás v tomto pôstnom čase pozdravili a zaželali Vám a Vašim rodinám veľa Božieho požehnania.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.3.2012

viac

Stanovisko synodnej rady ČCE k zjednocovaniu Evropy

Synodná rada Českobratskej cirkvi evanjelickej v ČR sa na nás obrátila s prosbou uverejniť na našej webovej stránke svoje stanovisko k zjednocovaniu Európy.

 

Joel Ruml, Lia Valková | 2.2.2012

viac

STANOVISKO Zboru biskupov k pôsobeniu TC Kompas v ECAV

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa zaoberal žiadosťami Tréningového centra Kompas Občianske združenie (TCK OZ) a redakcie Evanjelického posla spod Tatier (EPST) a jednomyseľne k nim prijal nasledujúce stanoviská:

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 17.1.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart