Zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018

Pod mottom "V Tvojej ruke sú naše časy" (podľa Žalmu 31, 16) sa na VI. evanjelických cirkevných dňoch vo Zvolene 29. júna – 1. júla 2018 zišli evanjelici z celého Slovenska i rodáci zo zahraničia: z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Cinkoty, Pivnice a zo Starej Pazovy. Na záverečných službách Božích v cirkevných zboroch Zvolenského seniorátu kázňami poslúžili duchovní zo zahraničia – z Nemecka, Česka, Maďarska, zo Srbska a zo Slovinska. Naše evanjelické cirkevné dni tak prekročili rámec Slovenska a stali sa manifestáciou bratsko-sesterskej lásky a spolupatričnosti.

Tohtoročné cirkevné dni sa konali pod záštitou ministerky kultúry SR Ľubice Laššákovej, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera a primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej. Ich prípravu koordinovali členovia Ústredného organizačného výboru pod vedením tajomníčky GBÚ Oľgy Duchovej a organizačne ich zabezpečovali najmä pracovníci generálneho biskupského úradu a členovia zvolenského cirkevného zboru.

Duchovný program na VI. ECD

Duchovný program na ECD, ktorý koordinovala farárka Oľga Klátiková z GBÚ, sa začal v piatok večer, na Sviatok apoštolov Petra a Pavla, službami Božími so spoveďou a sviatosťou Večere Pánovej. Zvesťou slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu Milan Krivda, spoveď a rozhrešenie veriacim dal senior Gemerského seniorátu Radovan Gdovin. Liturgovali generálny biskup Miloš Klátik, senior Zvolenského seniorátu Ján Čáby, konseniori Stanislav Grega a Daniel Duraj i domáci zboroví farári. Večeru Pánovu prisluhovali senior Radovan Gdovin a farári Beata Fraňová a Miroslav Maťo. Kantorom bol Stanislav Tichý a spievali spevokoly z CZ Merník, Prešov, Vyšný Žipov, Stará Pazova aj Spojený spevokol Považského seniorátu a CZ SEAVC Pivnica.

V sobotu už o 8.30 hodine zazneli zvolenským námestím zvučné tóny trubačov Dychového tria zo Starej Pazovy a piesne zborového spevokolu z Pliešoviec. Po nich sa začali slávnostné služby Božie, ktoré v priamom prenose odvysielala RTVS – Slovenská televízia. Na službách Božích v chráme alebo prostredníctvom veľkoplošnej obrazovky na hlavnom pódiu pred kostolom sa zúčastnilo vyše dvoch tisíc veriacich. Slávnostnú kázeň mal generálny biskup Miloš Klátik. Liturgovali dištriktuálny biskup Milan Krivda, seniori Ján Čáby, Jaroslav Matys a Ján Ochodnický a konsenior Miroslav Dubek. Prihovorili sa generálny dozorca Imrich Lukáč, primátorka mesta Zvolen Lenka Balkovičová, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter a riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR Ján Juran. Na organe hral domáci kantor Ján Hegeduš. Okrem zborových spevokolov zo Slovenska (Horné Zelenice, Prešov) a Detského spevokolu CZ Zvolen v rámci programu služieb Božích vystúpili aj hostia: spevokol z Pivnice zaspieval spolu so spevokolom Považského seniorátu.

Veľký záujem bol i o biblickú hodinu na tému „Neboj sa a nestrachuj“ (prierez Knihou Józuovou), ktorú viedol prof. ThDr. Juraj Bándy z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Do programu prispeli Spojený spevokol Považského seniorátu a CZ SEAVC Pivnica i spevokoly z CZ Diakovce a Veľký Krtíš.

„Osmičkové“ výročia na VI. ECD

V roku 2018 si pripomíname viaceré tzv. osmičkové dátumy, preto téma tohtoročných evanjelických cirkevných dní znela: Slobodná cirkev v slobodnej republike.

Prof. PhDr. Švorc Peter, CSc., z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity predniesol prednášku o založení samostatnej Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, ktoré bolo umožnené až po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku samostatnej Česko-slovenskej republiky v roku 1918. Generálny duchovný Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ Marian Bodolló prednášal v Stane EPS za Lesníckym a drevárskym múzeom o prínose Česko-slovenských légií ku vzniku Česko-slovenskej republiky.

V salóniku hotela Poľana ochotníci z Liptovského Mikuláša zahrali dramatické pásmo V službách cirkvi a národa od Petra Vrlíka v réžii Evy Štofčíkovej o histórii založenia účastinárskeho spolku Tranoscius v roku 1898, teda pred 120 rokmi. Dejiny aj súčasnosť vydavateľstva Tranoscius priblížil jeho riaditeľ Ľubomír Turčan. K úspechu programu prispeli nádherné skladby v podaní detí a mládeže zo Zvonkohry Košariská – Priepasné, ako aj zborový spevokol z Košarísk – Priepasného.

„Osmičkovým“ výročiam bol venovaný aj slávnostný program na zvolenskom námestí v sobotu večer. Zostavili ho Daniela Veselá, ktorá zároveň koordinovala všetky programy na hlavnom pódiu, Dušan Vagaský a Štefan Kiss. V rámci programu sa prihovorili biskup Západného dištriktu Milan Krivda a zástupca biskupa Reformovanej kresťanskej cirkvi Ján Semjan. Moderovali žiaci Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici Jana Hrašková a Ondrej Baranec, biblické texty čítali Zuzana Durcová, Ján Ruman, Zora Tuláková a Anna Jakušová. Verše Jána Smreka a Márie Rázusovej-Martákovej recitoval zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš. Spievali viaceré spevokoly zo Slovenska (Brezová pod Bradlom, Veľký Krtíš, Diakovce, spojené spevokoly Michalovce − Pozdišovce a Zvolen – Hronsek), Sarah Čábyová a Komorné trio. Na úvod a záver zahrali Janko Siroma a Miroslav Ponjičan.

Po skončení slávnostného programu − aj napriek tomu, že sa veľmi ochladilo − v nočnom koncerte ešte vystúpili spevokoly z Vyšného Žipova, Párnice, zo Stredných Plachtiniec a Šváboviec.

Vernisáže výstav

V piatok popoludní sa v Divadle J. G. Tajovského konali vernisáže výstav 500. výročie reformácie a Vyšívaná história ECAV na Slovensku. Početnému publiku sa prihovorili generálny biskup Miloš Klátik a predsedníčka Spoločenstva evanjelických žien Daniela Horínková, ako aj Cornelia Wolfová z Evanjelickej krajinskej cirkvi vo Württembersku. K slávnostnej atmosfére prispeli piesne v podaní zborového spevokolu z Merníka.

Podpolianske osvetové stredisko sa stalo miestom inštalovania výstavy pod názvom „Dar sviatku medzi nami“, na ktorej prof. Jaroslav Uhel predstavil výber zo svojej maliarskej tvorby, ako aj výber z ilustračnej tvorby pre vydavateľstvo Tranoscius. Výstavu niekoľkými piesňami otvoril spevokol Tília zo Starej Pazovy pod vedením Anny Đurđevićovej a ich zborový farár Igor Feldy odovzdal prof. Uhelovi darček od jeho priateľov v Starej Pazove. V úvodnom príhovore tvorbu prof. Uhela priblížil generálny biskup Miloš Klátik. Výstavu si môžete pozrieť až do 24. augusta.

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.7.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart