Ofera na III. evanjelické cirkevné dni

Bratia a sestry, Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 2. 12. 2011 prijalo uznesenie o celocirkevných oferách na rok 2012. Nedeľa 11. marca 2012 je určená na podporu III. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa budú tohto roku konať 29. 6. až 1. 7. v Lučenci.

Slávnosti pod biblickým textom „Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom“ budú venované šíreniu zvesti slova Božieho medzi Slovákmi doma aj za hranicami nášho Slovenska. Počítame s veľkou účasťou veriacich z domova aj zo zahraničia, ktorým chceme pripraviť primeraný program a podmienky počas ich pobytu v Novohrade.

Bratia a sestry, túto oferu Vám s prosbou o štedrosť dávame do Vašej láskavej pozornosti.

„Toto však hovorím: Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh.“ 2K 6, 7

Drahý náš nebeský Bože, my sme poznali a uverili, že ty si jediný a pravý Boh. Tvoj Syn – Ježiš Kristus ťa nám známym učinil a my sme odovzdali svoj život do tvojich rúk. Sme ti vďační za všetky dary milosti, ktoré si nám dal v našich životoch, i ktoré si dal našej krajine, nášmu národu a našej cirkvi. Vnímame to ako prejav tvojej dobroty a lásky a preto túžime i naďalej zotrvať v tvojom láskavom náručí a byť tvojim národom. Napĺňaj naše srdcia Duchom Svätým a skrze Neho rozhojňuj v nás skutočnú a úprimnú vieru, aby sme tak my ako jednotlivci, ale aj my ako cirkev či národ, dobrý boj bojovali, beh dokonali no nadovšetko našu kresťanskú vieru zachovali. Amen.


Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku

Marta Stašiniaková, ekonom@ecav.sk | 28.2.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart