< | 1 2>

Oznam o výsledkoch volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo, ktoré mimoriadne zasadalo 9. 7. 2012, v zmysle § 32 odsek (7) cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v platnom znení cirkevných zákonov oznamuje výsledky hlasovania vo voľbách Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa konali na volebných konventoch cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v termínoch 10. júna 2012, 17. júna 2012 alebo 24. júna 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.7.2012

viac

Výpis zo zápisnice z voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku

Podľa § 32 odsek (5) Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevných zákonov 2/95, 7/96, 8/97, 4/99, 9/00, 2/01, 6/03, 4/04, 5/05, 6/08, 1/10 a 1/11 duchovný predseda konventu zašle výpis zo zápisnice v zalepenej obálke na adresu určenú pri vypísaní volieb (GBÚ), a to do 8 dní od zasadnutia.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 18.6.2012

viac

Kandidáti do Predsedníctva ECAV – osobné stanoviská kandidátov k službe

K voľbám Predsedníctva ECAV na Slovensku 10., 17. alebo 24. 6. 2012v nadväznosti na Pokyny pre vykonanie volieb, ods. 8, ktoré schválilo GP ECAV na Slovensku 3. 2. 2012, uverejňujeme osobné stanoviská kandidátov k službe, ktorú chcú zastávať (tzv. volebný program).

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.6.2012

viac

„Na slovíčko s kandidátmi”

Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska (KEI VS) vás pozýva na diskusné fórum o aktuálnych otázkach, problémoch a potrebách života ECAV na Slovensku 1. júna 2012 (piatok) o 18.00 hod. v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 29.5.2012

viac

Kandidáti do Predsedníctva ECAV – životopisy

V nadväznosti na kandidačnú poradu 10. 5. 2012 a po získaní súhlasu od všetkých kandidátov (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov) uverejňujeme životopisy kandidátov na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.5.2012

viac

Kandidátka na voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku

Na GBÚ v Bratislave sa 10. mája 2012 konala kandidačná porada predsedníctiev všetkých seniorátov a dištriktov ECAV na Slovensku, na ktorej bola zostavená nasledujúca kandidátka pre voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku:

 

Milan Krivda, biskup ZD, predseda kandidačnej porady za duchovných  | 11.5.2012

viac

Výsledky volieb predsedníctva ZD ECAV

Oznamujeme výsledky volieb predsedníctva ZD, ako boli odoslané do CZ ZD ECAV: voľba do funkcie biskupa ZD a dozorcu...

 

Anna Martišková, Biskupský úrad ZD ECAV | 30.4.2012

viac

Uznesenia GP k voľbám P-ECAV 2012

Generálne presbyterstvo, ktoré zasadalo 3. februára 2012, prijalo nasledujúce uznesenia týkajúce sa volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku v r. 2012. Výpis...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 27.3.2012

viac

Voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku zostavila dňa 20. februára 2012 podľa § 29, odsek 2 zákona kandidátku na voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV:

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 16.3.2012

viac

Schválené pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV 2012

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 3. 2. 2012 schválilo Pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku. Generálny biskupský úrad najneskôr 16. apríla 2012 oficiálne písomnou formou oznámi predsedníctvam všetkých cirkevných zborov rozhodnutie GP o vypísaní volieb a rozpošle im tieto Pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.2.2012

viac

< | 1 2>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart