Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Obsah čísla 3/2017

Rozsievajme pre večný život – biblické slovo (Autor: Mgr. Dariusz Żuk-Olszewski, PhD.)

Hnutie Hare Krišna v Česku a na Slovensku – Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (ISKCON) vznikla v roku 1966 v Spojených štátoch amerických. Kým sa šesťdesiate roky skončili, už malo hnutie Hare Krišna niekoľko tisíc členov, strediská po celom svete a dokonca vlastné vydavateľstvo a tlačiareň literatúry. V Československu sa táto náboženská spoločnosť mohla slobodne rozvíjať až po nežnej revolúcii v roku 1989. Počas štvrťstoročnej histórie však prešiel český a slovenský ISKCON nielen obdobím nadšeného rastu, ale i prepadov a veľkých vnútorných rozkolov. (Mgr. Jitka Schlichtsová)

Kosolargia a cirkev Druhého príchodu (1) – Amatérsky archeológ a náboženský vodca Gene Savoy sa po celý život zaoberal duchovným významom slnka, k čomu prispievala i jeho archeologická činnosť a intenzívne štúdium starovekých kultúr a náboženstiev, ktoré sa usiloval spojiť s kresťanskou vieroukou. Tento jeho vášnivý záujem ho napokon priviedol k vytvoreniu bizarnej náuky – kosolargie a k založeniu kontroverzného Medzinárodného spoločenstva Krista známeho ako cirkev Druhého príchodu. (PhDr. Kristina Březinová)

Falun Gong – kultivácia charakteru alebo sekta? – Pred dvadsiatimi piatimi rokmi predstavili v Číne starodávnu kultivačnú metódu Falun Gong, podľa ktorej dostalo pomenovanie i samotné hnutie. To má dnes už milióny stúpencov po celom svete. Jeho doktríny a praktiky sú synkretické, majú korene v budhizme a taoizme, ale i v tradičnej čínskej praxi čchi-kung. Prostredníctvom meditácie a telesných cvičení svojim stúpencom Falun Gong sľubuje zlepšenie ich zdravia, kultiváciu morálneho charakteru a napokon dosiahnutie spásy. Čínska vláda má na to ale diametrálne odlišný názor: v krajine hnutie zakázala, pretože ho považuje za nebezpečnú kacírsku sektu podvádzajúcu svojich členov a usilujúcu sa o politickú moc. (doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.)

Čarodejnícke procesy v dejinách Európy (3) – Procesy s tzv. čarodejnicami, ktoré pripravili o život počas 13. až 18. storočia podľa reálnych odhadov vyše 50-tisíc nezriedka nevinných ľudí, sú zaiste smutným dokladom zrady a zlyhania nie ani tak kresťanstva, ako skôr kresťanov, ktorí svoje náboženstvo odložili stranou a uverili pohanskej povere, ktorá sa stala vítanou príležitosťou pre sadistických zločincov typu sudcu Bobliga z procesov na severomoravskom Šumpersku. No dejiny tejto hroznej európskej tragédie ukazujú aj jej odvrátenú tvár: opravdivosť tých kresťanov, ktorí nepodľahli pohanstvu a jeho fantazmagóriám a zachovali si autentickú vieru a humánny postoj podľa príkladu Ježiša Krista. Práve oni dokázali naštartovať myšlienkový proces, ktorý viedol k zániku týchto odporných neľudských praktík. (PhDr. Radomír Malý)

Pohanské symboly v rímskych katakombách – Kríž, kotva, ryba, to sú najznámejšie kresťanské symboly, ktoré nájdeme aj na stenách známych rímskych katakomb. Avšak objavená krása stien týchto podzemných priestorov so sebou prináša aj iné zistenia: Vedeli ste napríklad, že mnohé tunajšie symboly sú pohanské? Čím sú pamiatky a fresky staršie, tým viac kopírujú predkresťanské umenie, mnoho ráz i s pohanskými prvkami, mytológiou a odkazom na antické dedičstvo. Týka sa to nielen figurálnych, ale i nefigurálnych motívov. No faktom ostáva, že hoci viaceré pohanské symboly kresťania skutočne prebrali, dali im úplne nový, zmenený význam. (Mgr. Dominika Tlučková)

Rôzne tváre Boha (1) – V každom zo svetových náboženstiev má Boh svoju osobitú tvár. Avšak v rámci medzináboženského dialógu niektorí náboženskí predstavitelia tvrdia, že nezáleží na tom, ako Boha opisujeme, v podstate ide vždy o princíp rovnako vlastný všetkým relígiám. Je to ale naozaj tak? Už v monoteistických náboženstvách judaizme, kresťanstve a islame môžeme sledovať rozdielne vnímanie Boha. Ešte komplikovanejšie to je, ak sa snažíme rovnaké kritériá stanoviť aj na východné náboženské systémy. Z tohto hľadiska je kľúčová história, pretože len tá môže dať odpoveď na to, prečo náboženstvá nazerajú na Boha z tak odlišných uhlov pohľadu. V troch častiach štúdie si postupne priblížime postoje všetkých hlavných svetových náboženstiev; na úvod to bude judaizmus a kresťanstvo. (Mgr. Igor Janiga)

Ranokresťanské sekty v prvých troch storočiach (11) – V rubrike Míľniky dvoch tisícročí prinášame stručný prehľad kresťanských heréz. V tejto časti si predstavíme montanizmus, ktorý sa vyznačoval extrémistickým dodržiavaním morálnych zásad, pričom prehnane silný dôraz kládol na charizmy, hlavne dar proroctva. (Mgr. Branislav Dado, PhD.)

Okrem uvedených tematických článkov je číslo doplnené spravodajským servisom.

Záujemcovia si časopis Rozmer (štvrťročník) môžu objednať písomne na adrese: Redakcia časopisu Rozmer, Svoradova 3, 831 03 Bratislava; alebo telefonicky na čísle 02/207 22 838; resp. e-mailom na adrese rozmer@sekty.sk. Predplatné na rok 2017 a 2016 je po 10,00 €. Ponúkame aj možnosť objednať si za zvýhodnené ceny staršie ročníky 2008 až 2015 – každý iba za 4,00 €. S časopisom sa môžete oboznámiť a predplatiť si ho aj na jeho webovej stránke www.rozmer.sk.

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 11.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart