Kandidáti do Predsedníctva ECAV – osobné stanoviská kandidátov k službe

K voľbám Predsedníctva ECAV na Slovensku 10., 17. alebo 24. 6. 2012v nadväznosti na Pokyny pre vykonanie volieb, ods. 8, ktoré schválilo GP ECAV na Slovensku 3. 2. 2012, uverejňujeme osobné stanoviská kandidátov k službe, ktorú chcú zastávať (tzv. volebný program).

Kandidáti pre voľbu generálneho biskupa ECAV na Slovensku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. - osobné stanovisko kandidáta k službe
2. Mgr. Boris Mišina - osobné stanovisko kandidáta k službe

Kandidáti pre voľbu generálneho dozorcu ECAV na Slovensku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. Ing. Ján Brozman - osobné stanovisko kandidáta k službe
2. Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc. - osobné stanovisko kandidáta k službe

Podľa Pokynov pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku, ods. 8, predsedníctva cirkevných zborov majú možnosť prevziať ich z webovej stránky ECAV a oboznámiť s nimi členov cirkevného zboru spôsobom obvyklým v cirkevnom zbore. Predsedníctvo cirkevného zboru zodpovedá za to, že všetkým kandidátom bude vytvorený rovnocenný priestor pre prezentáciu ich osobných stanovísk.

Voľby sa budú konať v cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v niektorom z nasledujúcich termínov podľa rozhodnutia zborového presbyterstva: 10. júna 2012, 17. júna 2012 alebo 24. júna 2012.

Podľa Pokynov, ods. 14, výsledky volieb budú oznámené po sčítaní hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom na mimoriadnom zasadnutí Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku 9. júla 2012 a zverejnené na webovej stránke ECAV.

Vložené 1. 6. 2012

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart