< | 1 2 3>

Reakcia na článok v Pravde zo 6. 6. 2018

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku protestuje proti spôsobu, akým sú v článku „Klátikovci“ vyzývajú na bojkot, ktorý denník Pravda uverejnil 6. júna 2018, prezentované súčasné voľby predstaviteľov ECAV na Slovensku.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV na Slovensku  | 12.6.2018

viac

Voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku 2018

V nadväznosti na pokyny Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku, ktoré boli prijaté 20. apríla 2018, zverejňujeme príslušné materiály k voľbám do Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa uskutočnia vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku 17. júna 2018, 24. júna 2018 alebo 1. júla 2018.

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 4.6.2018

viac

Výzva predstaviteľov a členov ECAV k voľbám

Vážení členovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, bratia a sestry! Tohto roku sa konajú voľby najvyšších predstaviteľov ECAV na Slovensku − viac. Podporiť túto výzvu môžete aj Vy zaslaním e-mailu na adresu...

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.6.2018

viac

VOĽBY predstaviteľov ECAV na Slovensku

V roku 2018 sa uskutočnia voľby predstaviteľov ECAV na Slovensku, a to dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu, generálneho biskupa a generálneho dozorcu, ako aj dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 3.6.2018

viac

Oznam o výsledkoch volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo, ktoré mimoriadne zasadalo 9. 7. 2012, v zmysle § 32 odsek (7) cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v platnom znení cirkevných zákonov oznamuje výsledky hlasovania vo voľbách Predsedníctva ECAV na Slovensku, ktoré sa konali na volebných konventoch cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v termínoch 10. júna 2012, 17. júna 2012 alebo 24. júna 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.7.2012

viac

Výpis zo zápisnice z voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku

Podľa § 32 odsek (5) Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevných zákonov 2/95, 7/96, 8/97, 4/99, 9/00, 2/01, 6/03, 4/04, 5/05, 6/08, 1/10 a 1/11 duchovný predseda konventu zašle výpis zo zápisnice v zalepenej obálke na adresu určenú pri vypísaní volieb (GBÚ), a to do 8 dní od zasadnutia.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 18.6.2012

viac

Kandidáti do Predsedníctva ECAV – osobné stanoviská kandidátov k službe

K voľbám Predsedníctva ECAV na Slovensku 10., 17. alebo 24. 6. 2012v nadväznosti na Pokyny pre vykonanie volieb, ods. 8, ktoré schválilo GP ECAV na Slovensku 3. 2. 2012, uverejňujeme osobné stanoviská kandidátov k službe, ktorú chcú zastávať (tzv. volebný program).

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 15.6.2012

viac

„Na slovíčko s kandidátmi”

Kolégium evanjelickej inteligencie východného Slovenska (KEI VS) vás pozýva na diskusné fórum o aktuálnych otázkach, problémoch a potrebách života ECAV na Slovensku 1. júna 2012 (piatok) o 18.00 hod. v Dvorane Biskupského úradu VD ECAV v Prešove.

 

Peter Mihoč, tajomník biskupa VD, tajomnik@vychodnydistrikt.sk | 29.5.2012

viac

Kandidáti do Predsedníctva ECAV – životopisy

V nadväznosti na kandidačnú poradu 10. 5. 2012 a po získaní súhlasu od všetkých kandidátov (podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov) uverejňujeme životopisy kandidátov na funkciu generálneho biskupa a generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 27.5.2012

viac

Kandidátka na voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku

Na GBÚ v Bratislave sa 10. mája 2012 konala kandidačná porada predsedníctiev všetkých seniorátov a dištriktov ECAV na Slovensku, na ktorej bola zostavená nasledujúca kandidátka pre voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku:

 

Milan Krivda, biskup ZD, predseda kandidačnej porady za duchovných  | 11.5.2012

viac

< | 1 2 3>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart