Zo zasadnutie KALME vo Wittenbergu

V dňoch 2. a 3. decembra 2016 sa vo Wittenbergu konalo zasadnutie KALME – Výboru pre komunikáciu luteránskych minoritných cirkví v Európe (Kommunikationsausschuss Lutherischer Minderheitskirchen in Europa), ktorý spolupracuje s oddelením pre komunikáciu SLZ v Ženeve.

Na pozvanie predsedníčky KALME Praxedis Bouwmanovej sme sa stretli v priestoroch bývalej vysokej školy Leucorea. Počas rokovania sme sa venovali hlavne dvom témam: 12. valné zhromaždenie SLZ a 500. výročie reformácie.

V piatok sa naše stretnutie začalo ranným zamyslením. Nasledovalo krátke predstavenie aktuálnych aj nových členov KALME a po ňom dvojhodinová prehliadka mesta Wittenberg. Prešli sme najdôležitejšie miesta spojené s Dr. M. Lutherom, F. Melanchtonom, L. Cranachom ai. Prehliadku sme zakončili v Lutherovej záhrade, kde postupne vysádzajú 500 stromov reformácie.

Riaditeľ Centra SLZ vo Wittenbergu Hans W. Kasch nám priblížil dva najdôležitejšie projekty práce Svetového luteránskeho zväzu vo Wittenbergu, a to projekt Lutherovej záhrady a projekt teologického vzdelávania farárov v rámci Lutherovej dekády.
Projekt Lutherovej záhrady je ekumenickým projektom s cieľom sadením 500 stromov reformácie budovať medzinárodné spoločenstvo. Hans W. Kasch vyzdvihol, že projekt je aj veľkou podporou pre mesto, pretože podľa prieskumu až 30 % turistov uviedlo ako dôvod návštevy, že chceli vidieť Lutherovu záhradu.
Teologické vzdelávania pre farárov v oblasti Lutherovej teológie sa konajú v marci a novembri počas dvoch týždňov. Cieľom je vzdelávať a spojiť všetkých farárov zo všetkých 7 regiónov Svetového luteránskeho zväzu. Doteraz sa vo Wittenbergu vzdelávalo 260 farárov. Rozbehli aj projekt vzdelávania novozvolených biskupov a vedúcich predstaviteľov cirkví a plánujú spustiť seminár aj pre neordinovaných pracovníkov v cirkvi.

Každý z členov KALME predstavil pripravované podujatia k 500. výročiu reformácie vo svojej cirkvi. Za Evanjelickú cirkev v Maďarsku žurnalistka z Luteránskej informačnej služby Dóra Laborczi spomenula ich projekt „Animácia“ – dvanásť 13-minútových sérií animovaného filmu, ktorý stručne a výstižne popisuje udalosti zo života Martina Luthera.
Meelis Süld, zástupca z Estónska, vyzdvihol pripravovaný preklad Biblie, hovoril o špeciálnom televíznom programe o Wittenbergu a spomenul aj koncert, ktorý sa bude konať v Kostole sv. Olafa v Taline.
V Holandsku okrem piva „Luther“ pripravili aj ročenku, ktorá je tematicky ladená k 500. výročiu, a urobili preklad spoločnej modlitby k luteránsko-katolíckej pripomienke 500. výročia reformácie, ktorá sa konala v Lunde 31. októbra 2016. O pripravovaných projektoch v Poľsku informovala Agnieszka Godfréjow-Tarnogórska. Poznamenala, že až ¾ regiónov v Poľsku vyhlásilo budúci rok ako Rok reformácie. V júni 2017 pripravujú evanjelické cirkevné dni, v októbri organizujú vo Varšave reformačný týždeň, počas ktorého sa budú konať rôzne sympóziá, konferencie, koncerty a na záver služby Božie s účasťou prezidenta. V deň výročia plánujú zorganizovať Deň reformácie v Katoviciach.
Zástupkyňa zo Sankt Peterburgu Elena Diakiva predstavila prípravy v jednotlivých oblastiach Ruska. V Moskve poskytlo vedenie mesta grant na usporiadanie osláv a teologickej konferencie, pripravujú ekumenické služby Božie a pracujú na preklade Biblie aj iných kníh. Aj v Omsku plánujú usporiadať teologickú konferenciu a výstavu na tému Luteráni na Sibíri; v Petrohrade plánujú okrem teologickej konferencie aj vydanie knihy, ktorá mapuje situáciu Evanjelickej cirkvi nielen v Rusku, ale aj v Gruzínsku, Uzbekistane a ďalších krajinách patriacich pod ELKRAS. Kniha má obsahovať informácie o aktuálnej situácii v cirkvi a misijnej práci v tomto rozsiahlom regióne.
Lotyši sú ešte len v procese príprav. Prvý kazateľ reformačného hnutia totiž prišiel do Lotyšska v roku 1522, preto plánujú oslavy výročia reformácie až na rok 2022. Pripravujú výstavu o reformácii; raz za štyri roky usporadúvajú Luteránske cirkevné dni, najbližšie budú v Rige. Počas podobného festivalu, ako je u nás „Noc svetiel“, cirkev pozýva umelcov, aby vytvorili niečo zaujímavé na Kostole Sv. Petra v Rige. Pripravujú preklad filmu o Lutherovi do lotyštiny a sadia stromy reformácie, ktoré sú vypestované zo semienok 500 rokov starého duba.

Sobotňajší program bol venovaný pripravovanému 12. valnému zhromaždeniu SLZ, ktoré bude zasadať na budúci rok od 10. − 16. mája 2017 vo Windhoeku. Na rokovaní KALME sa zúčastnil regionálny tajomník SLZ pre región strednej a východnej Európy Rev. Dr. Ireneusz Lukas a vedúci oddelenia komunikácie SLZ Rev. Árni Svanur Daníelsson.
Priblížili nám hlavné témy rokovania a vyzvali nás k väčšej aktivite, aby sme aj v našich členských cirkvách viac zviditeľnili Svetový luteránsky zväz a jeho prácu, aby sme sa pýtali, čo znamená byť cirkvou v dnešnom svete, čo znamená tvoriť spoločenstvo cirkví, akým je SLZ, aby sme si vzájomne pomáhali budovať naše vzťahy a aby sme hovorili o svojich problémoch. Svetový luteránsky zväz zastáva názor, že žiadna cirkev nie je taká veľká a taká stará a bohatá na zdroje, aby nemusela závisieť od darov druhých, a žiadna cirkev nie je taká malá, taká mladá v histórii a taká limitovaná vo svojich zdrojoch, aby nebola schopná poskytnúť dary druhým.

Na záver rokovania sme riešili otázky ďalšej aktivity KALME. Nasledujúce stretnutie je naplánované na marec 2017 a bude na tému „Komunikačná kríza“. S cieľom lepšej vzájomnej výmeny informácií bola vytvorená facebooková stránka KALME. V budúcnosti treba doriešiť otázku internetovej podstránky KALME ako súčasti internetovej stránky Svetového luteránskeho zväzu https://www.lutheranworld.org/ .

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart