Zmeny v Martin-Luther-Bunde

Počas tohtoročného výročného stretnutia Spolkov Martina Luthera (MLB) v Bad Essene 13. a 14. novembra 2015) boli pod vedením viceprezidenta MLB prof. Dr. R. Kellera prerokované a odsúhlasené viaceré závažné rozhodnutia.

V očakávaní zásadných zmien vo finančnom zabezpečení cirkví, a následne i ďalších cirkevných inštitúcií, sa ako nevyhnutné objavilo uzavretie novej zmluvy o vzťahoch medzi MLB a VELKD (Spojená evanjelická luteránska cirkev v Nemecku). Z toho vyplynuli aj pozmenené pracovné podmienky pre generálneho tajomníka MLB v ďalšom volebnom období. Keďže doterajší generálny tajomník Dr. R. Stahl odchádza v prvej polovici budúceho roka do dôchodku, uskutočnila sa voľba nového generálneho tajomníka MLB, za ktorého bol väčšinou hlasov zvolený cirkevný radca Ústredného úradu EKD v Hannoveri Michael Hübner. Voľba nového prezidenta sa z viacerých dôvodov neriešila, takže túto funkciu bude i naďalej zastávať viceprezident prof. Dr. R. Keller. Náš Spolok Martina Luthera na Slovensku na rokovaní zastupoval jeho predseda Ondrej Peťkovský. K závažným bodom rokovania patrila aj otázka nevyhnutných investícií do renovácie budovy centrály MLB v Erlangene. Dosiahla sa predbežná dohoda s Evanjelickou krajinskou cirkvou v Bavorsku, ktorá by sa v budúcnosti stala vlastníkom budovy a zmluvne by zabezpečila nezmenené sídlo úradu MLB, ako aj prevádzku študentského teologického domova. Veríme, že MLB bude i naďalej mnohým diasporálnym cirkvám vo svete vrátane našej spoľahlivým partnerom pri plnení rozličných úloh.

Ondrej Peťkovský, predseda SML | 25.11.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart