Zasadala Generálna synoda VELKD

V dňoch 5. – 8. novembra 2015 sa uskutočnilo druhé riadne zasadnutie 12. Generálnej synody Spojených evanjelických cirkví v Nemecku (VELKD) v Brémach. Za ECAV na Slovensku sa na pozvanie VELKD zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik.

Úvodnou pobožnosťou poslúžil riaditeľ kancelárie VELKD Dr. Horst Gorski. Následne všetkých päťdesiatich synodálov a vzácnych hostí privítal predseda synody prof. Wilfried Hartmann. Generálny biskup Miloš Klátik sa synodálom krátko prihovoril a poslúžil aj modlitbou. V priebehu synody absolvoval pracovné rozhovory s predstaviteľmi VELKD aj s ďalšími biskupmi zo zahraničia.

Téma tejto synody znela: „Reformácia 2017 – kresťanská viera a otvorená spoločnosť“. Členom generálnej synody bola predstavená nová príručka Svetonázor, náboženské spoločenstvá a voľné cirkvi. Hlavnú prednášku na tému Apologetické kompetencie v otvorenej spoločnosti mal profesor teológie z Univerzity v Bonne Michael Roth. Vo svojej prednáške zdôraznil, že práve pevné zakotvenie vo svojej viere môže viesť k konštruktívnemu dialógu s ľuďmi iného náboženstva či svetonázoru.

Jedným z hlavných bodov rokovania bola aj voľba vedenia VELKD. Synoda zvolila deväť nových členov grémia z trinástich. Vo svojich funkciách budú do roku 2020.

Predsedajúci biskup VELKD a krajinský biskup Gerhard Ulrich vo svojom príspevku na tému Zodpovednosť za svet zdôraznil, že práve to má stáť v centre života kresťana: „Ako kresťania a kresťanky sme povolaní prevziať zodpovednosť v tomto svete a tam, kde je to možné, aj za tento svet.“ Biskup zdôraznil, že práve v tomto čase, keď do Európy prichádza množstvo utečencov, ktorí hľadajú útočisko, by kresťania mali vziať zodpovednosť za tento svet. Vo svojom príspevku sa poďakoval všetkým ochotným ľuďom a tým, ktorí pomáhajú zvládať túto neľahkú situáciu. Ocenil všetkých pomocníkov a cirkevné zbory, ktoré pomáhajú zvládnuť túto neľahkú situáciu. Reformačným heslom na budúci rok bude „Reformácia a jeden svet“. Biskup Ulrich aj na základe tohto hesla vyzval prítomných, aby sa zamysleli nad pojmami sloboda a zodpovednosť. „Kresťanská sloboda nie je abstraktná, nie je to sloboda nášho JA, ale je to sloboda viazaná na lásku. V prvom rade to nie je sloboda, ktorá oslobodzuje od niečoho, ale je to sloboda, ktorá oslobodzuje k niečomu, a teda k láske.“

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 11.11.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart