Stretnutie žien zo SLZ vo Varšave

Od 4. do 7. decembra 2016 sa vo Varšave uskutočnilo stretnutie žien pred predvalným zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu, ktoré sa bude konať od 31. januára do 3. februára 2017 vo švédskom meste Höör.

Stretnutie žien sa konalo na pozvanie Svetového luteránskeho zväzu a regionálnej koordinátorky WICAS (Women in Church and Society – Ženy v cirkvi a spoločnosti) pre centrálnu a východnú Európu Agnieszky Godfrejów-Tarnogórskej. Hlavným cieľom stretnutia žien bolo pripraviť ich program na 12. valné zhromaždenie SLZ, ktoré sa bude konať na budúci rok v máji v Namíbii.

Ženy v SLZ sa prioritne zameriavajú na tieto témy:
- politika rodovej rovnosti (spravodlivosti);
- ženy rozprávajú svoje príbehy – príbehy silných žien;
- ženy v teológii – podpora teologičiek v ďalšom vzdelávaní, ako aj ordinácia žien, pričom sa vyslovujú za úplnú rovnosť žien pri ordinácii;
- ženy vo vedúcich pozíciách – požiadavka, aby do vedenia cirkví ako seniorky, biskupky či prezidentky cirkví boli volené aj ženy.

Pracovná skupiny zložená z troch regionálnych koordinátoriek práce žien v SLZ (región severských krajín, západná Európa a región centrálnej a východnej Európa) a delegátok na 12. valné zhromaždenie SLZ pripravila správu, kde sa zdôrazňuje:
- Treba sa intenzívna venovať otázke ľudského utrpenie a migrácie – či už ide o migráciu z dôvodu vojny, násilia, politického, etického, alebo náboženského prenasledovania, terorizmus, prírodné katastrofy, chudoba, alebo nedostatok pracovných možností a nedostatočné ekonomické zabezpečenie. Ženy a deti sú viac vystavené sexuálnemu zneužívaniu a násiliu.
- Európska spoločnosť čelí nárastu neofašizmu, extrémistickým hnutiam a ideám. Demokratické tradície a hodnoty sú spochybnené skupinami, ktoré stavajú na nacionalizme a nerešpektovaní ľudských práv. Odmietame všetky formy násilia. Sme za dôstojný život ľudí stvorených na Boží obraz. Zdôrazňujeme pozitívnu úlohu cirkví v podporovaní spravodlivosti a budovaní mostov medzi rozličnými náboženskými a etickými skupinami.
- Ordinačná služba je povolaním od Boha, teda rovnako sú povolaní muži aj ženy. Je Božou vôľou, aby spolupatričnosť bola charakterizovaná spravodlivosťou.
- V otázke rodovej rovnosti presadzujeme plnú účasť žien na všetkých úrovniach vedenia cirkví v našich členských cirkvách a požadujeme dodržiavanie kvóty 40 % muži, 40 % ženy a 20 % mladí ľudia.

Lucia Martonová, tajomníčka pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 14.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart