Reportáž z valného zhromaždenia SLZ v Namíbii

Vo Windhoeku v africkej Namíbii sa v týchto dňoch koná 12. valné zhromaždenia Svetového luteránskeho zväzu. V rámci rokovania bol zvolený nový prezident SLZ Pati Filibus Musa, arcibiskup z Luteránskej cirkvi Ježiša Krista v Nigérii.

12. máj - 3. deň 12. VZ SLZ

Tretí deň 12. valného zhromaždenia SLZ vo Windhoeku 12. mája 2017 sa začal biblickou hodinou na tému „Spasenie nie je na predaj“.

Základom štúdia Biblie, ktoré uviedol profesor Bernd Oberdorfer, bol text z Lukášovho evanjelia 10, 1 – 10 o Zacheovi – o neočakávanom hostiteľovi a o Ježišovi - neočakávanom hosťovi. Vo svojom príhovore poukázal na skutočnosť, že ide o príbeh o túžbe a žiadosti: Zacheus túži vidieť Ježiša, Ježiš žiada od Zachea zísť dole zo stromu, na ktorý musel vyliezť, aby ho videl; Ježiš chce byť hosťom v Zacheovom dome; návšteva Ježiša v Zacheovom dome zmení úplne Zacheov život. V závere zazneli otázky na zamyslenie: Kde sa nachádzame my? – obrazne povedané: „na strome spolu so Zacheom, alebo sa hneváme s tými, ktorí boli okolo v zástupe?“ Ako „vysoko sme odhodlaní vyliezť na strom“, aby sme videli Ježiša?

Po biblickom štúdiu nasledovali dve prednášky k téme dňa „Spasenie nie je na predaj“ s poukázaním na rôzne definície spasenia, na postupujúcu komercializáciu a materiálnu stránku spasenia, so zdôraznením, že Božie spasenie je viac, ako len byť členom cirkvi, že spoločenstvo s Bohom znamená byť v spoločenstve aj s ostatnými. Táto téma „zdieľania daru spasenia s blížnymi“ bola predmetom diskusie aj v pracovných skupinách.

Popoludní pripravili delegáti z niektorých krajín prezentácie svojich cirkví formou publikácií, rozprávania, videopríbehov alebo ukážok ručných prác.

Predposledným bodom tretieho dňa rokovania boli príhovory ekumenických hostí generálneho tajomníka Svetovej rady cirkví Olava Fykse Tveita a biskupa Samostatnej evanjelickej luteránskej cirkvi Nemecka Hansa Jörga Voigta a predstavenie sa kandidáta na post prezidenta SLZ, ktorým bol Pati Filibus Musa, arcibiskup z Luteránskej cirkvi z Nigérie. Vo svojom príhovore zhrnul svoje pôsobenie v rámci cirkvi v Nigérii a v medzinárodných komisiách v rámci SLZ s poukázaním na okruhy, ktorým by sa rád venoval po svojom zvolení do funkcie: misia a teologická zodpovednosť v cirkvi, implementácie rodovej rovnosti do praxe, význam zapojenia a pôsobenia mladých v živote cirkevných zborov, úloha diakonie v cirkvi a ďalšie. Tretí deň rokovania bol ukončený spoločnými službami Božími s Večerou Pánovou, počas ktorých spevom prispel miestny spevácky zbor.

13. máj - 4. deň 12. VZ SLZ

Štvrtý deň rokovania sa niesol v znamení témy „ Ľudské bytie nie je na predaj“ . Ústredným biblickým textom bol text zo Skutkov apoštolov 16, 16 – 34. „Boh nás oslobodzuje, pretože ľudské bytie nie je na predaj.“ Rospita Siahan vo výklade k uvedenému textu zdôraznila, že „Boh nás oslobodzuje rôznym spôsobom. Byť zachránený znamená byť povolaný šíriť evanjelium – dobrú správu o oslobodení. Všetci sme Boží služobníci a našou úlohou v pozícii tohto služobníka je byť nápomocní pri oslobodzovaní iných.“ V závere zazneli otázky na zamyslenie: Koľko ľudí v súčasnosti žije v „okovách“? O aké „okovy – otroctvo“ ide? Sme nositeľmi posolstva o Božom spasení?

Po biblickom štúdiu nasledovali tri prednášky k téme dňa „Ľudské bytie nie je na predaj“.

Dr. Kjell Nordstokke z Nórska poukázal na dôležitosť posolstva textu o Pavlovi a Sílasovi v štyroch rovinách: „(1) Otrokyňa - nie na predaj, ale má byť oslobodená. (2) Pán/majiteľ - nemá predávať, ale oslobodzovať. (3) Žalárnik – má pracovať s cieľom prežitia, nie žiť s cieľom pracovať. (4) Pavel a Sílas – neutekajú, ale zachraňujú.“

Ďalšie dve nadväzujúce prednášky doplnili hlavnú tému so zdôraznením významu reformácie pre ľudskú dôstojnosť s tým, že každý človek je Stvoriteľom povolaný slúžiť Bohu (vzťah života a slobody v Kristu) a svojim blížnym (povolanie slúžiť iným a podporovať spoločné dobro). Tiež bolo poukázané na rastúcu majetkovú nerovnosť, nehumánne zaobchádzanie so ženami a deťmi, diskrimináciu žien na pracovných pozíciách. Ďalej bola zdôraznená požiadavka rovnakého prístupu v procese rozhodovania a zabezpečenie bezpečnosti pre najviac zraniteľných. Posledná časť vystúpení bola venovaná poukázaniu na význam diakonie pri zabezpečovaní dôstojnosti pre „ľudské stvorenie, ktoré nie je na predaj“.

V odpoludňajších hodinách pokračovalo predstavenie práce niektorých cirkví vo svete.

Štvrtý deň bol aj dňom volieb. Zvolený bol nový prezident SLZ Pati Filibus Musa, arcibiskup z Luteránskej cirkvi Ježiša Krista v Nigérii, a ďalší 48 členovia jednotlivých výborov. Posledným bodom oficiálneho rokovania v 4. deň 12. VZ SLZ bola príprava návrhu zmeny príloh k Ústave a Štatútu SLZ.

Spoločnými spevom a modlitbami bol ukončený ďalší - 4. deň 12. VZ SLZ vo Windhoeku v Namíbii.

14. máj - 5. deň 12. VZ SLZ

Delegáti, ekumenickí hostia a účastníci valného zhromaždenia z celého sveta, tisíce ďalších luteránov z Namíbie a okolitých krajín sa stretli na štadióne Sam Nujoma vo Windhoeku v Namíbii na službách Božích k 500. výročiu reformácie.

„Čo teraz potrebujeme, nie je ospravedlnenie zlého z minulosti, ale že Boh svojou milosťou zahladil všetky naše neprávosti a tvorí v našom svete čisté srdcia lásky, spravodlivosti a pokoja,“ povedal vo svojej kázni namíbijský emeritný biskup Zephania Kameeta. O perspektíve jednoty hovoril v svojom príhovore prezident SLZ biskup Munib A Younan. Generálny tajomník SLZ Dr. Martin Junge uviedol svedectvá 7 príbehov z jednotlivých regiónov, ktoré hovoria o luteránskych cirkvách v rôznom kontexte a rôznych kultúrach.

Ekumenickí predstavitelia z celého sveta sa pripojili k čítaniu modlitieb, ktoré boli sprevádzané hudbou niekoľkých zborov z luteránskych cirkví v Namíbii. Tisícom prítomným účastníkom služieb Božích bola prislúžená Večera Pánova. V odpoludňajších hodinách pokračovala oslava 500. výročia vystúpením viacerých spevokolov a skupín z cirkevných zborov v Namíbii.

15. máj – 6. deň 12. VZ SLZ

S poslednou témou „Stvorenie nie je na predaj“ vystúpil obhajca pre klimatickú spravodlivosť Martin Kopp. Povedal, že „naša spoločnosť a život na zemi riskujú kolaps“. Vo svojej prezentácii Koop poukázal na vedecké štúdie, ktoré ukazujú, „že ľudská aktivita na zemských zdrojoch alebo ekologická stopa od roku 1970 prekonala schopnosť planéty udržať si život“. Ďalej uviedol, že „štyri z deviatich definovaných ukazovateľov používaných na meranie blaha planéty už boli prekročené“. Poznamenal, že ekonomika je rozhodujúcim faktorom dnešného sveta, a tým kľúčovou výzvou pri konfrontácii s ekologickou krízou. Zdôraznil potrebu „novej vízie nového cieľa" s aktivitami v troch oblastiach: (1) duchovnej, ktorá si vyžaduje „nový spôsob myslenia, zmenu v našich srdciach“; (2) zmeny konkrétneho životného štýlu, čo zahrňuje „každú oblasť života" vrátane bývania, dopravy, stravovania, voľného času a oblečenia; (3) vyzvanie kresťanov, aby hlasovali, obhajovali riešenie klimatických zmien na politickej úrovni“. Na záver povedal, že byť „oslobodení Božou milosťou je pre nás príležitosť byť v spoločenstve s Bohom života".

Hlavná prednáška bola doplnená dvoma doplňujúcimi prednáškami, ktoré predniesli farárka Monica Villarreal z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike a biskup Jack Urame z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Papue-Novej Guinei.

Delegáti vyjadrili svoj názor k uvedenej téme aj v jednotlivých pracovných skupinách, na ktorých zdôrazňovali hlavne potrebu riešenia nedostatku vody v mnohých krajinách sveta, spravodlivé rozdelenie zdrojov a produkcie pre „stvorenie, ktoré nie je na predaj“.

Delegáti ECAV na Slovensku na 12. VZ SLZ | 16.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart