Reportáž z 12. VZ SLZ – ukončenie

Posledný, siedmy deň VZ SLZ, ktoré sa konalo vo Windhoeku v Namíbii, 16. 5. 2017, sa začal biblickou hodinou na tému „Povolaný stať sa úrodným“ na základe textu z Evanjelia podľa Jána 15, 1 – 5.

Farár Kenneth Mtata vo svojom výklade zdôraznil „spoločenstvo s Otcom a Synom v moci Ducha Svätého“ s poukázaním na: (1) počúvanie Božieho sľubného a náročného slova, (2) sledovanie životodarného spoločenstva a (3) nadobudnutie nebeského a pozemského občianstva. V závere položil k zamysleniu sa otázku: Kde je vidieť viacej ovocia a kde neúrodu, čo s tým môžeme urobiť?

Po zamyslení sa nad biblickým textom boli postupne prediskutované, doplnené a schválené tieto dokumenty: niektoré zmeny v Ústave a Štatúte SLZ, Správa z 12. VZ SLZ, Správa výboru pre politiku a referencie, 27 uznesení, ktoré sa týkali hlavne oblastí, ako sú strategické priority a oživenie cirkvi, ordinácia žien, politika rodovej spravodlivosti, sexuálnej výchovy a sexuálne násilie, účasť mladých na živote cirkví, začlenenie rodovej spravodlivosti do Ústavy SLZ, klimatické zmeny, trvalo udržateľného rozvoja, nerovnosti rozdeľovania zdrojov, komercializácie stvorenia, otázka vzdelania, ktoré nie je určené na predaj, svätenia nedele, utečencov a nútenej migrácie. Ďalej boli prijaté uznesenia, ktoré sa týkajú konkrétnych krajín, ako sú Venezuela, Izrael a Palestína, náboženské prenasledovanie v Ázii, stanovisko o Indonézii aj verejné vyhlásenie o zmierení s ohľadom na genocídu v Namíbii.

12. VZ SLZ bolo zakončené spoločnými službami Božími, na ktorých posolstvo nádeje zvestovala evanjelikom z celého sveta vo svojej kázni farárka z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike Lydia Posseltová. Povedala, že „všetci patríme ku Kristovi a spoločne môžeme ísť v sprievode, ktorý vedie Duch Svätý“.

Počas posledných služieb Božích boli inštalovaní prezident SLZ a členovia novej Rady SLZ, ktorí budú viesť a pracovať v SLZ v nasledujúcich siedmich rokoch.

V posolstve zhromaždenia z najvyššieho rozhodovacieho orgánu SLZ v dňoch 10. až 16. mája delegáti členských cirkví povedali: „Oslobodení Božou milosťou sme oslobodení od hriechu, aby sme sa obrátili smerom von a slúžili svojmu blížnemu.“

Na konci služieb Božích nový prezident SLZ Musa Panti Filibus vyhlásil 12. valné zhromaždenie SLZ za ukončené a poprial všetkým účastníkom požehnanie v ďalšej práci so zdôraznením: „Choďte na sever, na juh, na východ a na západ a ohlasujte slobodu a dar Božej milosti. Choďte v pokoji. Držte sa toho, čo je dobré. Neodplácajte sa zlým za zlé. Podporujte slabých a trpiacich. Snažte sa o spravodlivosť. A nech nás žehná a zachováva náš milosrdný Boh, ktorý je nad všetkým stvorenstvom.“

Dvanáste zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu bolo míľnikom a príležitosťou na potvrdenie evanjelického spoločenstva ako spoločného daru a úlohy svedčiť vo svete o „oslobodení Božou milosťou“ s vďačnosťou a radosťou.

Delegáti ECAV na Slovensku na12.VZ SLZ, Windhoek, Namíbia | 24.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart