Spolupráca ECAV na európskych ekumenických projektoch

Organizácia ECEN (Ekumenická kresťanská environmentálna sieť) 26. a 27. 1. 2016 organizovala v Bruseli stretnutie partnerských organizácií projektu Twinning – ekologický manažment, nadväzujúc na úspešné obdobie projektov v r. 2012 – 2014, ktoré prinieslo mnoho pozitívnych výsledkov v oblasti starostlivosti o Božie stvorenie.

Výbor na ochranu Božieho stvorenstva (ďalej „VOBS“) ECAV na Slovensku na pracovnom seminári zastupoval Mgr. Martin Zaťko, člen VOBS a zborový farár vo Švábovciach.

Stretnutie bolo venované prípravám na podanie projektov medzi kresťanskými organizáciami v Európe a nadväzovalo na rokovanie v Heidelbergu na jar 2015. Cirkvi a cirkevno-kresťanské organizácie dohodli konkrétne projekty, do ktorých budú zapojené vždy aspoň dve cirkvi alebo cirkevné organizácie. Partneri sa budú uchádzať o grant v DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) vo výške približne 300 000 €. V prípade schválenia požadovaných finančných prostriedkov by sa malo realizovať 7 projektov, pričom ECAV na Slovensku sa chce zapojiť do 3 projektov (1. využívanie cirkevnej pôdy, 2. kresťanské vzdelávanie a výchova zamerané na ochranu Božieho stvorenia, 3. výmena študentov medzi cirkevnými školami v zahraničí). Informácia o schválení žiadosti na DBU by mohla byť známa v polovici júna 2016 a oznámená na konferencii ECEN v Helsinkách, kde bude mať ECAV svojho zástupcu. Očakávame pozitívny výsledok.

Na stretnutí sa vytvorili aj predpoklady budúcej spolupráce VOBS na projektoch cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou, Maďarskom a Rumunskom.

Sme presvedčení, že pripravené projekty sú prínosom k budovaniu spoločnej kresťanskej zodpovednosti za svet, v ktorom žijeme. Veríme, že všetkých 7 projektov bude podporených a že za poskytnuté peniaze sa podarí maximalizovať výsledok v prospech cirkevných zborov ECAV. Angažovanosť VOBS v projekte Twinning – ekologický manažment otvára do budúcnosti možnosti zlepšenia života, ak sa ponúkané projekty aplikujú do praxe.

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce, svabovce(at)ecav.sk, | 8.2.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart