Európske cirkvi o ochrane Božieho stvorenstva

V Heidelbergu (SRN) sa 16. − 17. 4. 2015 konalo rokovanie pracovnej skupiny európskych kresťanské cirkví o ekologickom manažmente. Organizátorom stretnutia bol ECEN so sídlo v Bruseli. Pozvanie prijalo 15 účastníkov. ECAV na Slovensku zastupovali Ing. Svetlana Bartoňová a Mgr. Martin Zaťko, členovia Komisie na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku.

Rokovanie nadviazalo na výsledky výročnej schôdze ECEN-u v Balatonszárszo, Maďarsko (9/2014) a jeho hlavnou témou bolo rozpracovať projekt Twinning (Dvojičky – partnerstvá), dohodnúť spoluprácu cirkví na projekte, ale aj stanoviť spoločné ciele ekologicky zameraného manažmentu.

V úvodnej časti sa jednotlivé cirkvi a spolupracujúce cirkevné organizácie pomenovali svoje skúsenosti z minulosti a predstavili plánované environmentálne aktivity svojej cirkvi. Tak aj predstavitelia ECAV na Slovensku prezentovali už skončený medzinárodný projekt Grundtvig, viaceré zborové podujatia (napr. CZ Moravské Lieskové, CZ Merník, CZ Švábovce), školský projekt Zelená škola (EMŠ Švábovce), ale aj novú úlohu, a tou je certifikácia CZ v spolupráci s Českou environmentálnou kresťanskou sieťou (www.ckes.cz).

Na pracovnom stretnutí boli stanovené prioritné projekty, do ktorých budú zahrnuté participujúce cirkvi.
- ECAV na Slovensku by rada spolupracovala s Evanjelickou cirkvou vo Švédsku v oblasti vzdelávania (vzdelávanie pre rozvoj environmentálnych programov v cirkvi a praktická realizácia pilotných projektov).
- Praktické výsledky pre CZ v rámci ECAV na Slovensku by mohol priniesť projekt Evanjelickej cirkvi v Rakúsku, ktorá má vytvorený systém na zber a vyhodnotenie údajov o energetickej spotrebe cirkevných budov.
- ECAV na Slovensku chce spolupracovať s Českou kresťanskou environmentálnou sieťou v oblasti environmentálnej certifikácie cirkevných zborov. Podmienky certifikácie sú k dispozícii na stránke www.ckes.cz.

V Heidelbergu sa 17. − 18. apríla konala aj druhá konferencia ECEN-u, a to na tému Etika v jadrovej energii. Za ECAV na Slovensku sa na nej zúčastnili Svetlana Bartoňová a Martin Zaťko. Prednášajúci predstavili kresťanský pohľad rôznych cirkví na využívanie jadrovej energie (vyjadrenia sú za aj proti). Mimoriadnu pozornosť si zaslúži príspevok prof. Hansa Diefenbachera o postojoch Evanjelickej cirkvi v Nemecku k jadrovej energetike. Už v 70-tych rokoch vyzývala spoločnosť, aby sa využívali alternatívy k jadrovej energii. Obyvatelia si aj pod vplyvom iných organizácií uvedomujú vysokú mieru rizika jadrových elektrární a momentálne je v Nemecku využitie jadra na historikom minime: v SRN cca 16 % z celkovej spotreby energií, v SR cca 24 %, v ČR cca 19 % (podiel elektriny vyprodukovanej v jadrových elektrárňach v SR bol v roku 2009 vo výške 54 %). Po výbuchu v japonskej Fukušime evanjelické cirkvi v Nemecku v spoločnosti kritizovali jadrovú energetiku a varovali štátnikov, aby ju odmietli. V súčasnosti evanjelická a katolícka cirkev sa touto otázkou zaoberá spoločne na rokovaní biskupov, aby zaujali ekumenické vyjadrenie. Model, ako bude cirkev vnímať jadrovú energetiku, môže byť, samozrejme, aj opačný, a v Európe ešte stále nie ojedinelý.

Hlas Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku je tiež dôležitý. Máme možnosť skúmať danú problematiku a rozhodnúť sa ako cirkev, aký hlas zaznie na adresu našich jadrových elektrární.

Výbor na ochranu Božieho stvorenia ECAV na Slovensku pozýva k spolupráci na vyššie uvedených projektoch ochotných bratov a sestry aj zástupcov cirkevných zborov. Máme veľa možností, ako môžeme spolupracovať pre dobrú vec.

Nech dá Pán Boh múdrosť všetkým, ktorí sa rozhodnú pre dielo ochrany Božieho stvorenia, nech požehná naše snahy pre všeobecné dobro a prospech, aby bolo oslávené Jeho dielo stvorenia.

Martin Zaťko, zborový farár, CZ ECAV Švábovce, svabovce@ecav.sk, | 28.5.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart