ECAV vzdeláva aj o globálnych cieľoch OSN

Hotel Garni* G v Bratislave bol 12. júna 2017 dejiskom vzdelávacieho seminára pod názvom Globálne ciele OSN a vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj, usporiadaný Výborom na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku.

Pozvanie na ekologicky zameraný seminár prijalo viac ako päť desiatok registrovaných účastníkov naprieč širokým spektrom oblastí záujmu, počnúc zástupcami jednotlivých cirkevných zborov, žurnalistami, predstaviteľmi tretieho sektora, občianskych združení, zástupcami Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja... Dôležitosť seminára akcentovala taktiež prítomnosť dôstojného pána generálneho biskupa ECAV na Slovensku doc. PhDr. Miloša Klátika, PhD., a dôstojného pána dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku Mgr. Milana Krivdu, keďže environmentálny seminár sa konal na území jeho dištriktu.

Seminár otvorila koordinátorka Ing. Svetlana Bartoňová privítaním hostí. Následne prítomných pozdravil za Evanjelickú cirkev generálny biskup Miloš Klátik. Vo svojom príhovore podčiarkol význam starostlivosti o celé stvorenstvo, doterajšiu snahu ECAV zviditeľniť popri teologických témach aj tému cirkevnej ekológie a zodpovednosti človeka za kvalitu prostredia, v ktorom žijeme pred sebou samým, svojím okolím i Pánom Bohom. Následne odovzdal pamätné medaily k 500. výročiu reformácie koordinátorke projektu Ing. Svetlane Bartoňovej a ThDr. Petrovi Macovi, predsedovi Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV, ako ocenenie ich doterajšieho úsilia pri zviditeľňovaní environmentálneho povedomia.

Prvý blok informácií poslucháčom prezentovali obe koordinátorky: Ing. arch. Jana Hoffmanová i Svetlana Bartoňová predstavením projektu „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“. V rámci prezentácie zaznela celková genéza ekologického diania v ECAV v rámci medzinárodných projektov Grundtvig a Erazmus+. Účastníci sa detailne oboznámili s doterajšími domácimi úspechmi v kontexte 17 globálnych cieľov OSN – Agendy 2030.

Obsahom druhého bloku bolo predstavenie vzdelávacieho programu „Pestovanie potravín v biokvalite – Komunity a rodinné farmy“. Prednášku zahrňujúcu teoretické poznatky i praktické skúsenosti fundovane predniesla pani Jarmila Welterová. Priblížila celkovú koncepciu programu na základe doterajších výskumov v teréne na biofarme v Šúre pri Sv. Jure. Emotívne, ale pritom erudované podanie kľúčových aspektov vo všetkých prednáškach vyvolalo zaslúžený záujem diskutujúcich.

Jednomyseľným záverom celého seminára je pokračovať ekologickom vzdelávaní v rámci ECAV i naďalej, oslovovať potenciálnych záujemcov o spoluprácu a prehlbovať medzinárodnú kooperáciu.

Peter Maca, VOBS | 27.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart