11. stretnutie ECEN v Helsinkách

Konferencia ECEN (Europen Christian Enviromental Network – Sieť európskych kresťanov pre ochranu životného prostredia), ktorá sa konala od 11. 6. do 15. 6. 2016 v Helsinkách, bola už 11. ekumenickým zhromaždením zástupcov európskych kresťanských cirkví z 23 krajín.

Toto zhromaždenie pod ústredným motívom „Voda v trvalo udržateľnej budúcnosti“ nadväzovalo nielen na predchádzajúce stretnutie ECEN v Maďarsku v roku 2014 , ale aj na minuloročné stretnutie CEC (Council of European Churches) v októbri v Nemecku, kde sa dolaďovali ostatné detaily projektu „Pilgrimage for Climate Justice - Púť pre klimatickú spravodlivosť“, ktorá vyvrcholila v novembri v Paríži počas dní medzinárodného rokovania Organizácie Spojených národov o ekológii COP21.

Táto púť bola iniciovaná na 10. celosvetovom stretnutí cirkví WCC v Pusane v Južnej Kórei v roku 2013. V Európe pod záštitou CEC sa na púti zúčastnili tisíce kresťanov, ktorí pešo putovali naprieč kontinentom na podporu dohody o znížení znečisťovania ovzdušia a životného prostredia. Trasy do Paríža viedli zo severu z Nórska a pobaltských štátov cez Nemecko, zapojili sa aj kresťania z Poľska a Ukrajiny. Na juhu sa púte začínali v Španielsku a Taliansku, vo Francúzsku sa napojili na miestne trate. Nakoniec sa v Paríži zhromaždili státisíce nielen kresťanských veriacich. Všetci mali jednu myšlienku, podporiť svojou prítomnosťou medzinárodnú dohodu o znížení emisii CO², ktorá sa už roky ťahala bez reálneho výsledku. V Paríži sa predstavitelia štátov priblížili dohode viac než na konferenciách COP3 1997 v Kjóte a COP15 2009 v Kodani, ale rokovania stále pokračujú a konečné slovo nepadlo.

Ako vidieť, konferencia v Helsinkách nebola ojedinelým aktom, ale pokračujúcou a prehlbujúcou sa činnosťou cirkví, ktoré si uvedomujú svoje širšie poslanie a zodpovednosť v spoločnosti. Tak isto aj hlavná téma „Voda“ je pokračovaním medzinárodných diskusií o ekológii v živote kresťana, kde sa prechádza od všeobecných tém ochrany životného prostredia, šetrenia energii a čistoty ovzdušia (uhlíková stopa) k ďalším dôležitým oblastiam. A práve voda je jednou z nich. Ovplyvňuje celý náš život od každodennej rutiny až po procesy, ktoré nevnímame (vodná stopa). Ako zaznelo v Paríži medzi odborníkmi na klimatické zmeny: „Klíma je voda.“

Program stretnutia bol zostavený z blokov prednášok a cvičení, ktoré objasňovali rôzne pohľady na túto problematiku. Pozvaní teológovia a vedeckí pracovníci prebrali okruhy tém od teologických (voda ako podmienka spasenia pri krste, biskup Usher z Anglikánskej cirkvi) a eticko-psychologických (prijímanie zodpovednosti za následky zhoršujúceho sa životného prostredia - metropolita Ambrosius z Fínskej pravoslávnej cirkvi, biskup Irja Askola z Fínskej evanjelickej luteránskej cirkvi a Dr. Panu Pihkala z Helsinskej univerzity) až po praktické (spotreba vody a jej dostupnosť - Karin Lexén zo Štokholmského medzinárodného inštitútu vody) a organizačné (priblíženie rokovaní štátov na COP21, jeho výsledky a výhľady do budúcna od účastníka rokovaní v Paríži - Jukka Uosukainen z UNFCCC).

O význame ochrany životného prostredia a jej budúcich dopadoch na život v cirkvi vo svojich príspevkoch hovorili ThDr. Peter Pavlovič (ECEN, sekretár CEC), Heikki Huttunenn (generálny sekretár CEC) a arcibiskup Mari Mäkinen (Fínska evanjelická luteránska cirkev). Uvedomenie si významu ekológie a zodpovednosti kresťana za stav prírody bude základom, na ktorom budú stavať aj ďalšie témy, ktoré sa nás dotýkajú a ku ktorým patrí spravodlivosť, ľudské práva, ochrana slabých a utláčaných. Tento posun už sa prejavuje vo výstupných dokumentoch WCC (World Council of Churches – Svetová rada cirkví, napríklad vyhlásenie k právu na prístup k pitnej vode podpísalo 2 milióny ľudí).

Konferencia ECEN v Helsinkách bola zaujímavá aj organizačne. Tesne na nej spolupracovali Fínska pravoslávna a Fínska evanjelická luteránska cirkev. Jej príprava dala základ aj ďalším plánovaným zhromaždeniam svojím dôrazom na čo najmenší dopad na životné prostredia (preferovanie miestnej stravy a nápojov, uprednostnenie hromadnej dopravy, kompenzácia za použitie lietadla).

Potešiteľnou správou pre nás je, že aj ECAV na Slovensku sa zapojila do tohto hnutia. Na konferenciu v Helsinkách boli vyslaní dvaja zástupcovia (brat farár Martin Zaťko a brat Ján Maca), ktorí prezentovali aktivity našej cirkvi, a najmä jej povereného orgánu pre ekológiu – Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku (VOBS). Slovenská delegácia sa zapojila do niekoľkých pracovných skupín, ktoré budú priebežne pripravovať inšpiračné liturgické i praktické manuály pre cirkvi v Európe. Výsledky rokovaní, ktoré by mali priniesť ďalšie možnosti rozvoja ekológie na Slovensku, budú prezentované od októbra 2016 počas podujatia „Cesty reformácie“ po seniorátoch na Slovensku.

Stretnutie cirkví a výmena poznatkov síce ukázala, že ECAV na Slovensku má v ekológii ešte vo všeobecnosti nedostatky, dobré príklady sú stále len jednotlivosťami, ale zároveň sa ukázalo, že kráčame po dobrej ceste, aj keď cieľ ešte nevidia všetci. Dúfajme, že pripravované návštevy seniorátov a plánovaná ekocertifikácia cirkevných zborov nám poskytne ďalšie skúsenosti a vytvorí priestor pre iniciatívy, s ktorými sa podelíme na budúcej konferencii ECEN. Titulná fotografia: ECEN - pracovná skupina Biodiverzita

Ján Maca, Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku.  | 1.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart