Vidieť INAK − víkendovky mladých BAS

To je názov témy, ktorou počas prvých dvoch aprílových víkendov žilo okolo 160 konfirmandov a dorastencov Bratislavského seniorátu na víkendovkách v Stredisku Detskej misie v Častej v rámci projektu INSIDE.

Mladí sa pokúsili vidieť „inak“ seba a Pána Boha, totiž vo viere, a to na pozadí príbehu o kanaánskej žene, ktorá prišla k Pánovi Ježišovi s prosbou o uzdravenie svojej dcéry, no Pán Ježiš ju najprv odmietol (Mt 15, 21 − 28). V pozadí témy víkendovky INSIDE bola Lutherova teológia kríža zvolená vzhľadom na jubilejný rok reformácie a vhodne korešpondovala s pôstnym obdobím liturgického roka. Z Božej milosti mladí mohli prežiť požehnané chvíle pri stretnutí so slovom Božím počas výkladu biblického textu, pri duchovných zamysleniach, piesňach a modlitbách, ale aj pri športe a hrách.
Obe víkendovky boli zavŕšené nedeľnými službami Božími: mládežníckymi službami Božími v chráme v Modre-Kráľovej 2. apríla a pašiovými službami Božími s prislúžením sviatosti Krstu svätého vo Svätom Jure 9. apríla.

Veľmi sme vďační Pánu Bohu za spoločenstvo, ktoré sme mohli počas týchto dvoch víkendov zažiť. Sme vďační za všetkých mladých ľudí, ktorí na víkendovky prišli − či už ako mládežnícki vedúci, alebo ako účastníci. Ďakujeme organizátorom víkendovky − dobrovoľníkom z radov ordinovaných aj neordinovaných aj z radov študentov EBF UK v Bratislave. Ďakujeme aj cirkevným zborom v Modre-Kráľovej a vo Svätom Jure, že mladých srdečne prijali na službách Božích a dali im pocítiť, že aj oni sú súčasťou Kristovho tela cirkvi. predovšetkým patrí naša vďaka Pánu Bohu za Jeho ochranu a požehnanie.

A prečo sme vlastne pozerali INAK? Pretože náš pohľad vychádza z vyznania: Iné nemám ako kríž. Práve pod Kristovým krížom získavame ten „iný“ pohľad.

Michal Koreň, seniorálny koordinátor práce s mládežou BAS | 18.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart