6. medzinárodný slovensko-srbský tábor

Začiatkom letných prázdnin pripravil Cirkevný zbor ECAV Podlužany opäť spoločný medzinárodný letný misijný tábor v Račkovej doline pre deti zo Slovenska a Srbska. Stretlo sa na ňom 95 účastníkov, ktorí prežili krásne a požehnané chvíle v blízkosti Božej i tej vzájomnej.

Tohtoročný tábor sa niesol v znamení výstupov na biblické hory. Postupne sme počas jednotlivých večerov navštívili päť dôležitých vrchov, z ktorých má každý osobitný význam pre naše každodenné životy a naše spasenie: Morija, Sinaj, Karmel, Vrch premenenia a Golgota. Počas ranných skupiniek sme sa trénovali v užitočných a Pánu Bohu i ľuďom milých vlastnostiach.

Počas celého týždňa mohli deti zažiť aj bohatý sprievodný program plný zážitkov. Navštívili sme Stanišovskú jaskyňu, bobovú dráhu, Tarzániu, Keltské múzeum Havránok a bowling. Absolvovali sme plavbu loďou, koncert Tomáša Bezdedu, ukážky záchranných zložiek, športové aktivity, tvorivé dielne, hry a rôzne súťaže. Deti na tábore mohli zažiť veľa vecí, no mohli sa naučiť viac dôverovať Pánu Bohu, čo sa prejavilo predovšetkým na dopoludňajšom skupinovom vyučovaní.

Zo Srbska sme pozvali 60 účastníkov, ktorých viedla pani riaditeľka Strediska sociálnej práce a pomoci v Kovačici Dušanka Petrak. Počas týždňa boli všetci naplnení vďakou i mnohými krásnymi zážitkami a poznatkami. Najkrajšou skúsenosťou však zostáva bratsko-sesterská láska, ktorá nepozná žiadne prekážky a hranice, ani tie štátne. Vždy keď sa spojíme na takomto tábore do jedného spoločenstva, tvoríme jeden celok, ku ktorému sa veríme, Pán Boh opätovne priznáva.

Ani tento rok by sa nám nepodarilo pripraviť medzinárodný tábor bez podpory mnohých sponzorov a ochotných darcov, za čo im vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Patrí aj Evanjelickej diakonii a fondu zahraničnej misie ECAV na Slovensku za finančnú podporu. Najväčšia vďaka od všetkých zúčastnených, vedúcich a organizátorov patrí Pánu Bohu za Jeho milosť a dobrotu, ktorou nás sprevádzal pri prípravách a počas samotného pobytu v Tatrách. Nech je oslávené Božie meno v živote všetkých, ktorí sa tohtoročného tábora mohli zúčastniť.

Jozef Havrila ml., zborový farár, CZ ECAV Podlužany  | 7.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart