Záujemcovia o dirigovanie sa vzdelávali

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku zorganizoval ďalší kurz dirigovania, ktorý sa uskutočnil 30. septembra 2017 v Základnej umeleckej škole vo Veľkom Krtíši.

Riaditeľ školy Mgr. art. Marek Mišiak srdečne privítal účastníkov a oboznámil ich so spôsobom priebehu výučby. Tá bola realizovaná pod vedením odborných lektorov doc. Mgr. Ondreja Šaraya, ArtD., a Mgr. Jany Pastorkovej, ArtD., z Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Účastníkom kurzu sprostredkovali základy a techniku dirigovania, základy hlasovej výchovy, techniku spevu a prácu so speváckym zborom. Teoretické poznatky striedali praktické ukážky a individuálne precvičovanie. Do kurzu sa zapojilo sedem účastníkov. Na záver všetci dostali osvedčenie o absolvovaní dirigovania so slovami žalmistu: „Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa!“ (Ž 34, 2 − 3)
Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za požehnané chvíle strávené na kurze, ale aj Výboru cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku za usporiadanie tejto vzdelávacej aktivity, vedeniu ZUŠ vo Veľkom Krtíši za poskytnutie priestorov a lektorom za čas, ktorý venovali účastníkom kurzu.

Za zúčastnených: Roman Sarvaš, námestný farár, CZ ECAV Babiná
Za organizátora: Mgr. art. Marek Mišiak, riaditeľ ZUŠ, člen výboru VCHaH

Roman Sarvaš, Marek Mišiak, VCHaH | 5.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart