Zasadnutie k Roku Ľudovíta Štúra 2015

Na Ministerstve kultúry SR sa 24. februára 2015 konalo druhé pracovné stretnutie Koordinačného výboru Roka Ľudovíta Štúra 2015. Za ECAV na Slovensku je jeho členkou tajomníčka pre mediálnu komunikáciu Edita Škodová.

Zasadnutie otvorila generálna riaditeľka sekcie umenia a štátneho jazyka MK SR Zuzana Komárová. Informovala o slávnostnom oficiálnom otvorení Roka Ľudovíta Štúra 2015 28. januára 2015 v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu za účasti najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky a zahraničných hostí, z ktorého RTVS vysielala priamy prenos na Jednotke. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie výstavy SNM – Historického múzea Ľudovít Štúr (1815 – 1856) – reformátor slovenskej spoločnosti.

Generálna riaditeľka sekcie cestovného ruchu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR I. Magátová v súvislosti s požiadavkou ministerstva kultúry riešiť dopravné a turistické značenie na dopravných komunikáciách a turistických chodníkoch, ktoré vedú k pamiatkam viažucim sa k životu a dielu Ľudovíta Štúra a štúrovcov, informovala, že ministerstvo dopravy sa bude týmto problémom zaoberať.

Nasledovala informácia o pripravovaných podujatiach. Výstup na hrad Devín v sobotu 25. apríla 2015 pripravuje Matica slovenská spolu s ECAV na Slovensku a Bratislavským samosprávnym krajom. O prevzatie záštity bol požiadaný minister kultúry SR. Podujatie sa začne evanjelickými službami Božími pod hradom Devín, po ktorých bude nasledovať výstup mládeže na Devín (pamätná vychádzka štúrovcov sa tu konala 24. apríla 1836) a literárno-hudobné pásmo Juraja Sarvaša.

Vo Zvolene sa 24. a 25. apríla 2015 uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov 20. ročníka celoslovenskej študentskej novinárskej súťaže Štúrovo pero a v Nových Zámkoch 4. júna 2015 vyhlásia výsledky celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.

Slovenská národná knižnica v Martine pripravuje na 17. septembra 2015 odborný seminár na tému Je odkaz a dielo Ľudovíta Štúra a jeho generácie aktuálny aj pre dnešok?, vernisáž výstavy o živote a diele Ľudovíta Štúra, položenie vencov k ústrednému pamätníku na Národnom cintoríne v Martine, ako aj divadelné predstavenie v podaní Slovenského komorného divadla.

Celosvetová premiéra skladby Pútnici, venovanej štúrovcom, sa uskutoční 3. septembra 2015 v Banskej Štiavnici, 11. septembra 2015 v bratislavskej Redute a následne aj v ďalších slovenských mestách i v zahraničí.

V Hlbokom 27. septembra 2015 plánujú uskutočniť slávnostné otvorenie novej expozície v Pamätnej izbe J. M. Hurbana, venovanej uzákoneniu spisovnej slovenčiny. Súčasťou programu budú evanjelické služby Božie, spomienková slávnosť na miestnom cintoríne a kultúrny program.

Vyvrcholením osláv bude dvojdňové spomienkové podujatie v rodisku Ľudovíta Štúra v Uhrovci 24. a 25. októbra 2015 za účasti najvyšších ústavných činiteľov našej republiky aj zahraničných hostí. Spolu s Uhrovcom sa na zabezpečení podujatia podieľa ECAV na Slovensku a Trenčiansky samosprávny kraj. V sobotu sa uskutoční výstup na vrch Rokoš, sprievod obcou, celonárodné spomienkové stretnutie pri buste Ľ. Štúra, prehliadka jeho rodného domu a kultúrny program. V nedeľu sa budú konať slávnostné služby Božie, ktoré v priamom prenose odvysiela RTVS, kladenie vencov a spomienkové pásmo venované Ľ. Štúrovi. Podujatie bude spojené s uvedením poštovej známky a mincí s portrétom Ľ. Štúra.

V Modre okrem slávnostného otvorenia novej expozície v Múzeu Ľ. Štúra v novembri 2015 pripravujú aj výstavy Ľudovít Štúr a 50 rokov Múzea Ľudovíta Štúra v Modre, ktoré budú súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 11. – 14. septembra 2015. Chcú tiež vybudovať tzv. Štúrov chodník so sprievodcovskou službou.

V Bratislave sa v decembri 2015 uskutoční záverečný galavečer Roka Ľudovíta Štúra 2015 v Slovenskom národnom divadle a slávnostné zasadnutie Národnej rady SR, venované Ľ. Štúrovi a štúrovcom.

Rok Ľudovíta Štúra bude ukončený v januári 2016 v Modre spomienkovým sprievodom k hrobu Ľ. Štúra pri príležitosti 160. výročia jeho úmrtia (12. 1. 1856).

Na rokovaní koordinačného výboru sa ako hosť zúčastnila M. Balážová-Gyuráňová, zástupkyňa spoločnosti Mafra Slovakia, ktorá je vydavateľom Hospodárskych novín. Prezentovala predstavu spropagovať a podporiť Rok Ľudovíta Štúra 2015 v podnikateľskej obci prostredníctvom Klubu Hospodárskych novín na tému viažucu sa na Štúrov citát „Veľa tvoriť, málo troviť a učiť sa“.

Zástupkyňa RTVS M. Gajdošíková informovala o zabezpečovaní informácií týkajúcich sa celoslovenských aktivít v Roku Ľudovíta Štúra 2015 formou spravodajstva a publicistiky. Okrem toho RTVS pripravuje tri dokumenty (o živote a diele Ľ. Štúra, Ľ. Štúr na ceninách a pohľad na Ľ. Štúra z duchovného hľadiska) a opätovne odvysiela známy seriál Štúrovci v digitalizovanej podobe a ďalšie programy.

Na záver R. Kollár z ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí informoval o pripravovaných aktivitách slovenských inštitútov v zahraničí, ktoré pripravujú v rámci Roka Ľudovíta Štúra 2015 v Eisenstadte, vo Viedni, v Berlíne a inde, a generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky J. Rezník upozornil, že na internetovej stránke TASR www.teraz.sk je rubrika špeciálne venovaná Roku Ľudovíta Štúra 2015.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.3.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart