Vyšla Postila s kázňami k 500. výročiu reformácie

Postila obsahuje slávnostné kázne, ktoré odzneli v roku 2017 na seniorálnych stretnutiach v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“ i na ďalších podujatiach ECAV k 500. výročiu reformácie.

Publikácia s farebnou obrazovou prílohou (Tranoscius, 140 strán; 978-80-7140-536-8) si kladie za cieľ osloviť zvesťou slova Božieho aj tých našich veriacich, ktorí sa, samozrejme, nemohli zúčastniť na všetkých podujatiach k 500. výročiu reformácie. Obsahuje slávnostné kázne, ktoré odzneli na jednotlivých seniorálnych stretnutiach v rámci projektu „Oslobodení Božou milosťou“, kde slávnostným kazateľmi slova Božieho boli významní predstavitelia našich partnerských a spriatelených evanjelických cirkví: Branko Berič, Michael Bünker, Eva Nordung Byström, Marián Čop, Geza Filo, Péter Gáncs, Reinhart Guib, Frank Otfried July, Ilse Junkermann, , Wilma S. Kucharek, Martin Michaelis, Reinhard Pappai, Jerzy Samiec, Jan Waclavek, Daniel Ženatý, ako aj kázne Miloša Klátika a Milana Krivdu.

Do Postily boli zaradené aj slávnostné kázne z niektorých ďalších podujatí k 500. výročiu reformácie, a to z podujatí s medzinárodnou účasťou, ako boli „Európske cesty reformácie – Kamión reformácie“ v Bardejove, „Európske mesto reformácie” v Banskej Štiavnici a „Dvanásť jabloní pre jasné slovo“ v Chráme Božom v Krupine, ako aj kázeň na ordinácii novokňazov, ktorá sa konala v Skalici v roku 500. výročia reformácie.

Postila bola distribuovaná prostredníctvom bratov seniorov a sestier senioriek do všetkých cirkevných zborov ECAV, duchovným správcom aj duchovným na dôchodku.

Vo vydavateľstve Tranoscius vyšla aj Správa Predsedníctva ECAV na Slovensku za rok 2016 s titulom „Pane, ku komu pôjdeme“, ktorá bola predložená na Synode ECAV 2017 v Nimnici (76 strán, ISBN 978-80-714-544-3).

Publikácia bola distribuovaná prostredníctvom bratov seniorov a sestier senioriek do všetkých cirkevných zborov ECAV, duchovným správcom aj duchovným na dôchodku, aby sa mohli oboznámiť s jej obsahom. Správa o činnosti predsedníctva cirkvi v roku 2016 zhŕňa aktivity predsedníctva v roku 2016, ako aj celocirkevné podujatia, na ktorých sa predsedníctvo podieľalo, a to v rôznych oblastiach života našej cirkvi.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart