Stretnutie spevokolov Hontianskeho seniorátu 2014

V 18. nedeľu po Svätej Trojici sa Evanjelický a. v. chrám Boží v Krupine zaplnil spevokolistami zo šiestich cirkevných zborov Hontianskeho seniorátu, aby spoločne spievali na slávu Božiu a na chválu nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Stretnutie otvoril a prítomných privítal zborový dozorca CZ ECAV Krupina Ján Horniak. Po príhovore domáceho brata farára Miroslava Dubeka, administrátora seniora HOS, a po úvodnej modlitbe sa slova ujala mladá moderátorka Evka Janotová, ktorá postupne pred oltárom privítala všetky zúčastnené zbory.

Prvá vystúpila detská hudobná skupina zo Sásy (titulná fotografia). Vystriedali ich dospelí speváci zo združeného speváckeho zboru CZ Babiná a Sása. Po nich sa predstavili spevokolisti z CZ Prenčov. Aj Baďan, malý cirkevný zbor spod Sitna, mal v prehliadke spevokolov svoje zastúpenie. Svoje si odspievali aj speváci z CZ Pliešovce a na záver sa predstavil CZ Dudince. Dudinčania mali spevokol dospelých aj známe detské Ďatelinky. Prítomní diváci všetkých účinkujúcich odmenili veľkým potleskom. No nielen potlesk bol pre účinkujúcich odmenou - všetci vedúci zborov dostali za vynaloženú námahu pri nácviku piesní pamätnú sošku.
Stretnutie spevokolov ukončila modlitbou vedúca seniorátneho vnútromisijného výboru sestra Mirka Balková. Poďakovala všetkým zúčastneným, ale hlavne Pánu Bohu za krásne, spoločne prežité nedeľné popoludnie, ktoré potom pokračovalo v priestoroch krupinskej evanjelickej fary neformálnymi rozhovormi a vzájomnými inšpiráciami spevokolistov.

Anna Murínová | 23.10.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart