Stretnutie spevokolov ŠZS

V chráme Božom v Soli sa 26. novembra 2017 stretli spevokoly Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, aby spoločne oslavou Hospodina ukončili cirkevný rok. Na podujatí sa zúčastnilo 12 zborových spevokolov.

Stretnutie pripravila Mgr. Zuzana Kubačková, seniorálna vedúca sekcie cirkevnej hudby. Prítomných privítala domáca zborová dozorkyňa Viera Ďorďovičová priliehavou básňou z vlastnej tvorby. Potom sa slova ujala Z. Kubačková, ktorá vyjadrila radosť z toho, že aj tento jubilejný rok, keď si celá evanjelická cirkev pripomínala 500. výročie reformácie, sme mali mnohé príležitosti na to, aby sme s vďačnosťou a vo viere spievali nášmu Bohu za Jeho dobrodenia, ktoré voči nám neustále koná.

Po modlitbe zazneli tóny prvej piesne – bola to spoločná pieseň Obnovme svoj dom, ktorá bola hymnou tohtoročného Dištriktuálneho dňa Východného dištriktu. Na stretnutí spolu odznelo 34 piesní v podaní 12 spevokolov z celého seniorátu, a to z CZ Soľ, Merník, Marhaň, Michalovce, Vyšný Žipov, Bardejov, Kladzany, Hanušovce nad Topľou, Vranov nad Topľou, Zlaté, Sabinov, Chmeľovec. Slovom Božím sa prihovoril Mgr. Peter Soták, farár v Merníku.

Na záver sa Z. Kubačková poďakovala všetkým spevokolom za ich službu, ktorú takýmto spôsobom konajú pre svoje cirkevné zbory, a v mene Vnútromisijného výboru ŠZS všetkým dirigentom odovzdala pamätný list. Prihovoril sa i brat senior ŠZS Mgr. Martin Chalupka, ktorý v závere udelil požehnanie, a konsenior Mgr. Marek Cingeľ sa pomodlil.

Stretnutie pokračovalo občerstvením v jedálni susednej ZŠ, ktoré pripravil domáci cirkevný zbor, ktorému ďakujeme za organizačnú stránku stretnutia.

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 5.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart