Kniha o histórii CZ Soľ: „Vy ste soľ zeme“

Rok 2017 bol pre našu evanjelickú cirkev významný, pretože sme si pripomínali 500. výročie reformácie. Pri tejto príležitosti v CZ Soľ vydali publikáciu o dejinách tohto cirkevného zboru pod názvom „Vy ste soľ zeme“, ktorú zostavila Mgr. Zuzana Kubačková.

Úvod knihy, ktorá mapuje dejiny cirkevného zboru od jeho vzniku v roku 1620 až po život v súčasnosti, sa konal v rámci adventného koncertu 17. decembra 2017 v chráme Božom v Soli. Knihu predstavila jej autorka. Prítomných oboznámila s tým, ako vznikla myšlienka spracovať dejiny cirkevného zboru do knižnej podoby a čo všetko si vyžadovala takmer ročná práca. Dejiny zboru sú rozpracované v 26 kapitolách, napr. Vznik cirkevného zboru; História obce Soľ; Kronika Mateja Rojku (Matej Rojko bol soliansky farár, ktorý v Soli pôsobil najmä v 1. polovici 19. stor. Vo svojej kronike veľmi podrobne a autenticky opisuje život zboru); Kanonické vizitácie (počas dejín ich bolo 5, zbor navštívili také osobnosti ako superintendent Samuel Nikolai, Pavol Jozeffy či biskup Dr. Jur Janoška); Jakob Jakobeus (autor slávneho diela Slzy, vzdychy a prosby slovenského národa, ktorý tu pár rokov pôsobil ako farár); kapitoly o jednotlivých kostoloch (keďže CZ má 4 kostoly – v Soli, Zámutove, Čaklove a Hlinnom); kapitoly o dejinách zboru, ktoré sú rozčlenené na niekoľko období; kapitoly o evanjelických školách, ktoré existovali v Soli a Čaklove; Zvony; Stavba zborového domu a rekonštrukcia chrámu Božieho v Soli; Oltárny obraz v Soli (Je to jedinečné dielo autorky prof. Ing. arch. Janky Krivošovej, PhD., ktoré znázorňuje Ježišovu Kázeň na vrchu, ako to opisuje evanjelista Matúš v 5., 6. a 7. kapitole.); Kultúrne pamiatky (ktoré sú vo vlastníctve CZ); Hudobná skupina Prázdny kríž a ďalšie. V knihe sú uvedené aj životopisy nielen kňazov pôsobiacich v tomto cirkevnom zbore, ale aj rodákov, ktorí boli či stále sú v činnej službe v našej cirkvi.

Názov knihy „Vy ste soľ zeme“ – nevychádza iba z názvu cirkevného zboru či obce, ale najmä zo slov Pána Ježiša, ktoré vyslovil vo svojej kázni na vrchu. Autorka vo svojom úvode píše: „Byť soľou zeme neznamená byť obyčajnými, práve naopak – znamená to byť výnimočnými v Božích očiach. Takí sú aj evanjelici v cirkevnom zbore Soľ. Nielen tí, ktorí tu žili pred rokmi, ale takí sme aj my. Tak ako soľ nestratí svoju chuť, verme, že nikdy neskončí ani Božia milosť voči nám. Nebuďme ako kresťania neviditeľní, ale svojimi vlastnosťami, svojou vierou a službou Bohu i blížnym dávajme tomuto svetu dobrú príchuť. Dokážme, že nielen našim predkom, ale aj nám záleží na duchovných hodnotách a na budovaní pevnej a živej viery. Hľadajme Pána Ježiša, aby práve On pridával svojimi darmi našej viere elán a silu do všetkého, čo budeme ako „Jeho soľ“ robiť v tomto svete i v tomto cirkevnom zbore.“

Obálku, na ktorej sú znázornené všetky štyri kostoly, teda prestavuje cirkevný zbor ako celok, pripravila Petra Kmecová. Grafickú úpravu knihy urobili Mgr. Martin Zaťko a Mgr. Ľuboš Kubačka. Publikácia bola vydaná s podporou Prešovského samosprávneho kraja.

Úryvok zo slova na úvod zborového farára – konseniora Mgr. Ľuboša Kubačku: „Život cirkevného zboru od jeho vzniku až po súčasnosť, ale i do budúcnosti by sme mohli vyjadriť slovami Pána Ježiša Krista: „Vy ste soľ zeme. Ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5, 13. 16). Kiež táto publikácia prispeje k obohateniu, vzdelávaniu a povzbudeniu vo viere v Boha všetkých, ktorí ju budú čítať. Vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu, ale i autorke, že svojím zanieteným prístupom, odhodlanosťou a oduševnením napísala túto publikáciu, ktorou nám priblížila to najdôležitejšie zo života cirkevného zboru.“

V prípade záujmu si túto knihu (492 strán) môžete objednať alebo kúpiť na adrese farského úradu v Soli: Soľ 51, 094 35 Soľ alebo na e-mailovej adrese sol@ecav.sk. Cena za jeden výtlačok je 12,- eur.

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 12.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart