EÚU udelila prof. Krivošovej Zlatú Europeu

Zlatú Europeu 2017 – európsku cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť – udelila Európska únia umenia prof. Ing. arch. Janke Krivošovej, PhD. Slávnostný akt odovzdania ceny sa konal 9. októbra 2017 v Zichyho paláci v Bratislave, kde bola zároveň inštalovaná i výstava umeleckých diel prof. Krivošovej.

Podujatie otvorila PaedDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD., ktorá svojmu laudaciu na laureátku na ocenenie – prof. Ing. arch. Janku Krivošovú, PhD. – dala názov „Slúžiaca Pravde a Hlasu Zhora“. Vyzdvihla tvorivý prínos pani profesorky v oblasti architektúry aj maliarstva, vytvorenie viacerých oltárnych obrazov do evanjelických kostolov, ako aj výstav. Podčiarkla veľkosť a silu jej mnohorozmernej osobnosti, ktorej ozdobou je ľudskosť, skromnosť a pracovitosť.

Cenu Európskej únie umenia za celoživotný prínos v oblasti odbornej a umeleckej prezentácie histórie kresťanstva v Európe prof. Janke Krivošovej slávnostne odovzdali prezident Európskej únie umenia Peter Vašíček z Prahy a viceprezident Európskej únie umenia Bernard Louis Martin zo Švajčiarska. Prihovoril sa i autor bronzovej sošky Zlatá Europea (Golden Europea) Štefan Pelikán, akademický sochár.

Pani profesorke k oceneniu zablahoželala doc. Ľubica Vitková, dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, kde prof. Krivošová dlhé roky pôsobila a odovzdávala svoje vzácne vedomosti a skúsenosti. Na slávnosti sa zúčastnil aj rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Vladimír Hiadlovský. Poďakoval pani profesorke za namaľovanie obrazu Mateja Bela pri príležitosti 25. výročia založenia ich univerzity a slávnostne jej odovzdal ocenenie rektora UMB – medailu z rýdzeho striebra.

Za Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku zablahoželal pani profesorke k významnému oceneniu riaditeľ generálneho biskupského úradu Dušan Vagaský. Pripomenul, že nedávno bola ocenená najvýznamnejším ocenením ECAV na Slovensku – Cenou Leonarda Stöckela – aj pamätnou medailou k 500. výročiu reformácie. Poďakoval jej i za realizáciu výstavy Sakrálna architektúra Slovenska v rokoch 1990 – 2010 k 400. výročiu Žilinskej synody aj za významnú účasť na projekte Vyšívaná história ECAV na Slovensku ako umeleckej garantky projektu, autorky predlôh obrazov na vyšívanie i sprievodného textu do publikácie: „Dnešnú dobu zvykneme nazývať dobou informácií. Slová a vety sa na nás valia v kvantách, ktoré človek nezvláda spracovať. A nejde len o tlačené slovo. S rozvojom internetu sme dospeli do štádia, keď väčšina z nás číta už len nadpisy a pútavky. Čítať s porozumením sa stáva problémom a ľudstvu hrozí opäť negramotnosť z presily textov, v ktorých sa pravda stráca a len veľmi ťažko doluje z hlušiny bludov alebo hoaxov. Dielo, ktoré sme dostali v podobe „Vyšívanej histórie ECAV na Slovensku” od prof. Janky Krivošovej, je úžasným dielom. Na 16 obrazoch podáva nielen sumu udalostí z histórie cirkvi, ale mapuje i celú spoločnosť. Knižočka s fotografiami jej obrazov a krátkym textom poslúži deťom i dospelým na rýchle zorientovanie sa v dejinných udalostiach, ktoré sú pre našu cirkev také dôležité.”

Slávnostnú atmosféru odovzdávania európskeho ocenenia umocnili tóny skladieb v podaní huslistky Martiny Výbohovej v sprievode klaviristu Viliama Gräffingera. Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku, najmä cirkevníci z Modry-Kráľovej pod vedením sestry seniorky Sidonie Horňanovej, sa postaral o občerstvenie po skončení programu a doznení početných osobných gratulácií pani profesorke.

Fotografie: Peter Rybár

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart