Dr. h. c. pre prof. Khana a prof. Helusa

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa 2. marca 2017 uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UKF v Nitre pri príležitosti udelenia čestného titulu „doctor honoris causa“ dvom osobnostiam. Zúčastnil sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik.

Čestný titul „doctor honoris causa“ bol udelený filozofovi prof. Abrahimovi Habibullovi Khanovi, PhD., z Torontskej univerzity v Kanade a in memoriam pedagogickému psychológovi Dr. h. c. prof. Zdeňkovi Helusovi, DrSc., z Univerzity Karlovej v Prahe.

Slávnostná inaugurácia sa uskutočnila v aule Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a zúčastnili sa jej významné osobnosti slovenského kultúrneho i spoločenského života.

Ako informoval rektor UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc., Abrahimovi Habibullovi Khanovi bol titul udelený za celoživotnú tvorivú vedeckú a pedagogickú prácu v oblasti humanitných vied a osobitne v oblasti štúdia svetových náboženstiev, za výraznú osobnú angažovanosť pri rozvíjaní dlhoročnej spolupráce s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre vo výskume odkazu Sørena Kierkegaarda a Zdeňkovi Helusovi za významný prínos v rozvoji pedagogických vied.

Abrahima Habibullu Khana navrhla na ocenenie Filozofická fakulta UKF. „Abrahim Habibulla Khan našu univerzitu po prvýkrát navštívil v roku 2007, keď vystúpil na konferencii o Sørenovi Kierkegaardovi. Rozvinula sa tak veľmi plodná a doteraz trvajúca spolupráca, ktorá vyústila do založenia Stredoeurópskeho výskumného ústavu Sørena Kirkegaarda na pôde Katedry všeobecnej a aplikovanej etiky Filozofickej fakulty UKF v Nitre. Výsledkom tejto spolupráce je významný a medzinárodne akceptovaný edičný rad Acta Kierkegaardiana, ako aj spoločné každoročné medzinárodné sympóziá a konferencie, ktoré profesor Khan odborne garantuje a umožňuje tak rozvíjať pracovníkom našej fakulty ďalšie kontakty ,“ uviedol dekan FF prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc.

Zdeňka Helusa, významnú osobnosť českej pedagogickej psychológie a predstaviteľa vzdelávacej politiky, navrhla na ocenenie Pedagogická fakulta UKF v Nitre. „Profesor Zdeněk Helus výrazne zasiahol vzácnou syntézou svojho celoživotného vedeckého a pedagogického pôsobenia do vývoja pedagogickej psychológie a svojou prácou zároveň usmerňoval viaceré oblasti psychologickej i pedagogickej vedy. Patrí k popredným predstaviteľom koncepcie tzv. osobnostne orientovaného prístupu k dieťaťu,“ povedala o ocenenom dekanka PF prof. PhDr. Eva Szórádová, CSc.

Zdroj: www.ukch.sk; text: Mgr. Jana Krajčovičová; fotografie: Lubo Balko

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart