Z Festivalu chrámovej piesne ZD ECAV

Dňa 4. novembra 2017 sa v kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnil 2. ročník Festivalu chrámovej piesne Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Tento rok sa konal pri príležitosti 500. výročia reformácie.

Na začiatku podujatia sa nám prihovoril zástupca dištriktuálneho dozorcu brat Slavomír Hanuska, ktorý nás pozdravil a poprial nám pekné chvíle strávené na tomto mieste. Potom nás duchovným slovom na biblický text zo Žalmu 100 povzbudil brat dištriktuálny biskup Milan Krivda.

Festival chrámovej piesne ZD otvorila tajomníčka VM ZD ECAV Martina Krivdová privítaním speváckych zborov, vzácnych hostí: biskupa ZD ECAV Milana Krivdu, zástupcu dozorcu Slavomíra Hanusku, prednostu okresného úradu Samira Moumaniho, primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej, zástupcu primátorky Jaroslava Stehlíka, riaditeľky Divadla JGT Jany Raffajovej a odbornej poroty v zložení: predseda doc. Ondrej Šaray, ArtD., členovia poroty: Mgr. Jana Pastorková, ArtD., a Ing. Stanislav Tichý, DiS.art. Sestra tajomníčka celé toto podujatie aj viedla predstavovaním jednotlivých speváckych zborov.

Na Festivale účinkovali tieto spevácke zbory: Ratolesť z CZ ECAV Horné Zelenice, Adoremus z CZ ECAV Kalinovo, Stafides z CZ ECAV Pezinok, Krédo z CZ ECAV Diakovce, Zvon z CZ ECAV Trenčín, Ženský komorný spevácky zbor Nádej z CZ ECAV Veľký Krtíš, Zmiešaný spevácky zbor z CZ ECAV Brezová pod Bradlom, spevácky zbor Viliama Figuša-Bystrého z CZ ECAV Banská Bystrica, spevácky zbor pri CZ ECAV Devičany, spevácky zbor pri CZ ECAV Prenčov, Spojený miešaný evanjelický spevokol CZ Zvolen Effatha a CZ Hronsek, spevácky zbor Evanjelického gymnázia Banská Bystrica a Ekumenický spevácky zbor EFATA z CZ ECAV Ostrá Lúka. Z týchto trinástich spevokolov päť bolo prihlásených do súťažnej a osem do nesúťažnej kategórie.

Po odspievaní všetkých speváckych zborov nastal čas na obedňajšiu prestávku, pred ktorou sa pomodlil brat senior ZVS Ján Čáby. Potom zasadala odborná porota, ktorá zhodnotila výkony jednotlivých speváckych zborov a po obede predseda poroty Ondrej Šaray vyhlásil výsledky. Všetky spevácke zbory boli ocenené. V nesúťažnej kategórii bola dirigentom odovzdaná pamätná plaketa. V súťažnej kategórii bolo udelené strieborné pásmo speváckemu zboru Krédo z CZ ECAV Diakovce, Zmiešanému speváckemu zboru z CZ ECAV Brezová pod Bradlom a speváckemu zboru Zvon z CZ ECAV Trenčín. Zlaté pásmo bolo udelené dvom účinkujúcim telesám: ženskému komornému speváckemu zboru Nádej z CZ ECAV Veľký Krtíš a Speváckemu zboru Viliama Figuša-Bystrého z CZ ECAV Banská Bystrica.

Na záver tohto milého podujatia sa brat biskup pomodlil, udelil nám požehnanie a spoločne sme zaspievali hymnu evanjelickej cirkvi Hrad prepevný. Dirigenti speváckych zborov, ktorí mali záujem, sa po skončení Festivalu zúčastnili na odbornom hodnotiacom seminári v zborovej miestnosti farského úradu vo Zvolene, kde nám porota povedala, v čom by sme sa mohli zlepšiť. Avšak neboli to len kritické slová, ale aj slová povzbudzujúce, keď vyzdvihli v zboroch prácu, dynamiku, prežitie piesne, hudobný sprievod a podobne.

Chcem sa aj touto cestou poďakovať predovšetkým Pánu Bohu, že požehnal tento deň, ale moje poďakovanie patrí aj organizátorom za výborne pripravené podujatie, ktoré nás povzbudilo a dodalo nám silu ísť ďalej v práci so spevokolom.

Foto: Martina Krivdová

Ondrej Šoltés, zborový farár, CZ ECAV Kalinovo | 9.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart