ĽUDOVÍT ŠTÚR A JEHO DOBA. Prínos pre cirkev a národ

Zborník z rovnomennej vedecko-historickej konferencie vydalo pre ECAV na Slovensku vydavateľstvo Tranoscius, a. s., v Liptovskom Mikuláši. Do každého cirkevného zboru ECAV na Slovensku práve distribuujeme ako dar do zborových knižníc po jednom výtlačku. Veríme, že informácie v zborníku poslúžia v Roku Ľudovíta Štúra 2015.

Editorom zborníka, ktorý má spolu s obrazovou prílohou 160 strán, ISBN 978-80-7140-468-2, je doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Recenzentmi boli Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš a prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc. Zborník vyšiel vďaka finančnej podpore predsedu vlády SR, ktorý podporil aj konanie samotnej konferencie.

Vedecko-historická konferencia na tému Ľudovít Štúr a jeho doba. Prínos pre cirkev a národ sa konala v stredu 5. novembra 2014 v aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Usporiadateľom konferencie bola Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave.

S prednáškami vystúpili odborníci na dané témy z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského (pedagógovia a doktorandi z katedry cirkevných dejín, katedier systematickej a praktickej teológie), ale aj odborníci z ďalších vysokých: z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, z Prešovskej univerzity v Prešove a z Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Jednotlivé príspevky zachytávajú filozofické a teologické aspekty života a diela Ľudovíta Štúra, ale aj prínos Štúra ako vedúcej osobnosti národného obrodenia, ako pedagóga, novinára, jazykovedca i básnika, ako aj kontakty štúrovcov a Slovákov na Dolnej zemi. Viacerí prednášajúci vyzdvihli vzájomné vzťahy a spoluprácu štúrovcov s bernolákovcami , ďalší poukázali na kontakty s pravoslávnou cirkvou.

Uverejnené príspevky:
- Osobnosť Ľudovíta Štúra v kontexte Lutherovho učenia o dvoch ríšach (Náboženstvo a evanjelická cirkev augsburského vyznania) - doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
- Štúrovo náboženské myslenie - doc. ThDr. Peter Gažík
- Vplyv príslušníkov štúrovského rodu na formovanie evanjelickej cirkvi v Uhorsku v 19. storočí - Mgr. Radim Pačmár
- Štúr a Kuzmány – postoje k Viedni a smerovaniu evanjelickej cirkvi po roku 1848 a v období neoabsolutizmu - Mgr. Michaela Poschová
- Ľudovít Štúr a pravoslávie - prof. ThDr. Ján Šafin, PhD.
- Niekoľko poznámok k vývinu politicko-filozofického myslenia Ľudovíta Štúra v myslení Marcela Martinkoviča a Pavla Krištofa - Mgr. Radoslav Hanus, PhD.
- Prínos Ľudovíta Štúra pre rozvoj vzdelanosti slovenského národa a vznik troch slovenských patronátnych gymnázií - doc. PhDr. Viola Tamášová, CSc.
- Podiel Ľudovíta Štúra na vzniku Slovenských národných novín - prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D.
- Duchovno-estetické kontexty poézie Ľudovíta Štúra - doc. PhDr. Eva Tkáčiková, CSc.
- Básnik Ľudovít Štúr - prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
- Vývin spisovnej slovenčiny a Ľudovít Štúr - prof. PhDr. et Dr. h. c. Ján Findra, DrSc.
- Štúrovci v kontextoch s Dolnou zemou - prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc. – doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD.

V prípade záujmu o ďalšie výtlačky zborníka sa obráťte na sestru Editu Škodovú (media@ecav.sk, 0918 828 011). Doobjednané výtlačky budú za cenu 3,00 €.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.2.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart