„Príbovské Vianoce“ 2017

V tradičnom kolobehu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už tradične patrí literárno-hudobné pásmo Príbovské Vianoce. Uskutočnilo sa 10. decembra 2017, teda na Druhú adventnú nedeľu.

Ľudia rôzneho náboženstva sa už tradične stretli pod jednou strechou - strechou evanjelického a. v. kostola, keďže tento rok je hostiteľom evanjelická cirkev, aby strávili príjemné nedeľné popoludnie, na chvíľu sa zastavili, obdivovali umelecké slovo, spev a hudbu v bohatom kultúrnom programe.

V úvode programu privítala prítomných Zuzana Nudzajová, ktorá program moderovala, a vstúpila do programu prednesom - príbehom o „Dievčatku so zápalkami“. Tento prednes oživili deti svojím dramatickým poňatím, čím dokonale stvárnili popisujúci dej. Nasledoval bohatý kultúrny program. Na fujare zahral p. Jackulík. Odznel príhovor rímskokatolíckeho kňaza Štefana Barillu. Skladbu J. S. Bacha „Menuet“ zahrali slečny Szabóová a Čáderová. Andrej Andrášik zahral skladbu od J. Pachelbela „Canon“. S poéziou vystúpila p. Kršková. Piesňou potešil evanjelický spevokol a slečna Chlepková zahrala koledu. P. Bíziková a p. Bellová prispeli do programu prednesom a katolícky spevokol zas piesňou. V ďalšej časti programu vystúpil evanjelický spevokol, ako aj slečna Rusnáková, ktorá zahrala ďalšiu koledu. Prihovoril sa domáci farár Marek Szabó modlitbou a na fujare ešte raz zahral p. Jackulík.

Moderátorka programu sa na záver poďakovala všetkým účinkujúcim, ale aj prítomným za účasť na tomto krásnom nedeľnom podujatí. Osobitné poďakovanie patrí Lucii Dobošovej, kantorke CZ Príbovce. Na úplný záver programu sa kostolom niesli piesne „Daj, Boh, šťastia“ a „Tichá noc“.

Organizátormi tohto, v poradí už 23. kultúrno-ekumenického stretnutia v Príbovciach sú tradične Občianske združenie Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Valča, CZ ECAV Príbovce a obec Príbovce.

Ekuména alebo „spoločný dom“ nie je v Príbovciach neznámym pojmom. Občianske združenie Nádej človeka nadviazalo na dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov a už od roku 2006 podporuje aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci a regióne. Okrem Príbovských Vianoc a Príbovskej jari organizujú aj iné podujatia, ku ktorým patrí spoločná ekumenická pobožnosť venovaná pamiatke zosnulých.

Foto: Andrea Vybošťoková

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 12.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart