Z 13. valného zhromaždenia ERC v SR

Na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku sa 29. marca 2017 konalo 13. valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktoré sa pravidelne stretáva každé dva roky. Témou tohtoročného VZ bolo 500. výročie reformácie.

Valné zhromaždenie Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC v SR) viedol generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda ERC v SR, spolu s podpredsedom ERC v SR Lászlóm Fazekasom, biskupom Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR. Otváracia pobožnosť sa konala v modlitebni GBÚ ECAV, kde slovom Božím poslúžil predseda ERC v SR Miloš Klátik a modlitbou podpredseda ERC v SR László Fazekas.

K tohtoročnej hlavnej téme VZ prispel svojou power-pointovou prednáškou k 500. výročiu reformácie predseda ERC Miloš Klátik.

Jedným z hlavných bodov programu VZ bola správa o činnosti a hospodárení ERC v SR v rokoch 2015 a 2016, ktorú predniesol generálny tajomník ERC v SR Ladislav Krpala. Ďalším bodom programu boli voľby predsedníctva a členov revíznej komisie ERC v SR. Za predsedu ERC v SR bol opätovne zvolený generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik a za podpredsedu biskup RKC v SR László Fazekas. Do revíznej komisie boli zvolení Radoslav Grega z ECAV, Jakub Kintler z Cirkvi bratskej a Bohumil Kern z Cikvi adventistov siedmeho dňa.

Ďalším bodom programu VZ bolo prijatie Ústredného zväzu židovských náboženských obcí za člena pozorovateľa v ERC SR. Po krátkom predstavení zväzu zástupcom ÚZŽNO Petrom Salnerom bol Ústredný zväz židovských náboženských obcí tento jednohlasne prijatý za člena pozorovateľa v ERC SR.

Na VZ sa zúčastnili zástupcovia cirkví s riadnym členstvom v ERC (2 delegáti) a zástupcovia pozorovateľských cirkví (1 delegát), členovia jednotlivých komisií ERC i zástupcovia spolupracujúcich ekumenických organizácií, ktorí mali možnosť v krátkosti predstaviť svoju činnosť. Na VZ boli prítomní aj pracovníci Ekumenickej rady cirkví v SR a zástupcovia Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku. Pozvanie prijal riaditeľ Cirkevného odboru Ministerstva kultúry SR JUDr. Ján Juran. Valné zhromaždenie ERC v SR bolo ukončené spoločnou modlitbou.

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 25.4.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart