Vedecké kolokvium a pietny akt na pôde BAS

Bratislavský seniorát ECAV na Slovensku v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave pri príležitosti 500. výročia reformácie usporiadal 29. 9. 2017 medzinárodné vedecké kolokvium „Reformácia a holokaust: história a súčasnosť“.

Cieľom kolokvia, ktoré sa konalo v Centre ďalšieho vzdelávania v Študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii, bolo sprostredkovať informácie o Lutherovom postoji k Židom a tiež o tom, ako sa protestantské cirkvi s týmto dedičstvom dnes vyrovnávajú. Kolokvium malo za cieľ prevenciu antisemitizmu a prejavov intolerancie nielen v cirkevnom, ale aj v širšom sociálnom prostredí. Na kolokviu sa vzdelávali predovšetkým evanjelickí duchovní Bratislavského seniorátu v rámci farárskej schôdze (SPK). Zaujímavá téma pritiahla 70 účastníkov z celého Slovenska, a to nielen z radov duchovných a študentov EBF UK. Téme sa venovali štyria akademickí odborníci, z nich hlavnou prednášajúcou bola Dr. Irmgard Schwaetzer, predsedníčka Synody Evanjelickej cirkvi v Nemecku. Popri nej vystúpili dvaja prednášajúci zo Západočeskej univerzity v Plzni a seniorka Bratislavského seniorátu. Prednášky z kolokvia budú v dohľadnej dobe publikované. Kolokvium sa mohlo uskutočniť vďaka dotácii Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré finančne podporilo projekt Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku „Holokaust a reformácia: dve pamiatky a jeden odkaz“.

Projekt vyvrcholil pietnym aktom v Zelenom lese v Modre-Kráľovej 15. októbra 2017 po slávnostných službách Božích v rámci misijného programu „Oslobodení Božou milosťou“. Na pietnom akte boli prítomní predstavitelia ECAV na Slovensku aj evanjelický biskup z Rakúska Michael Bünker. Na pietnom akte bolo prečítané memorandum, v ktorom účastníci kolokvia vyjadrili odmietavý postoj k protižidovským výrokom v niektorých reformačných spisoch, čím sa pripojili k ostatným luteránskym cirkvám vo svete. Memorandum tiež apeluje na cirkvi a na EBF UK, aby sa usilovali o šírenie prevencie antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie formou vzdelávania. Iniciatíva na pôde Bratislavského seniorátu bola povšimnutá a ocenená aj pánom rektorom Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., ktorý doc. Sidonii Horňanovej, seniorke Bratislavského seniorátu, napísal ďakovný list pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa študentstva na Univerzite Komenského.

Sidonia Horňanová, seniorka Bratislavského seniorátu | 27.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart