Svetový deň modlitieb 2018 v Pondelku

V piatok 2. marca 2018 v popoludňajších hodinách sa v spoločenskej miestnosti obecného úradu v Hrnčiarskej Vsi konal ekumenický Svetový deň modlitieb za ženy v štáte Surinam.

Popoludňajší program pripravili evanjelické a katolícke ženy z Pondelku a Veľkej Suchej (spoločný názov obce je Hrnčiarska Ves). Privítali veriacich z evanjelických cirkevných zborov Poltár a České Brezovo. Biblické texty čítali duchovní: Pavel Kolivoška, rímskokatolícky farár z farnosti Veľká Suchá, evanjelická farárka Júlia Gabčová, evanjelická kaplánka Vladimíra Balcová a študent teológie Branislav Balca. Kázeň mala sestra kaplánka V. Balcová. Po nej nasledovala báseň „Kajúci vzdych“ od Tomáša Gálla a vystúpil spevokol z Poltára. V čítaní textov sa striedali evanjeličky a katolíčky; spev piesní viedla Milica Jozafová. Uviedla tiež zaujímavé informácie o Suriname a vysvetlila symboliku farebne prestretého stola. Počas modlitieb sa uskutočnila zbierka pre Surinam. Vyzbieralo sa takmer 200 eur. Spoločné stretnutie bolo ukončené Áronovským požehnaním a piesňou „Zbohom si dajme“. Sestra Drahoslava Kolenkášová priniesla pre všetkých voňavý pozdrav z Poltára: keksy s Lutherovou ružou. Po oficiálnej časti všetci pokračovali v rozhovoroch pri pohostení, čaji a káve.

Takéto spoločenstvo majú naše tri susedné evanjelické cirkevné zbory už asi dvanásť rokov. Každý rok sa stretávame na inom mieste. Ďakujeme starostovi obce Jánovi Melicherovi za poskytnutie spoločenskej miestnosti, za pomoc pri organizovaní aj za jeho účasť na SDM.

Veríme, že modlitby a finančná zbierka pomôžu ženám v Suriname. Ďakujeme Pánu Bohu za požehnaný čas a spoločne prežité chvíle. Ak Pán dá, na budúci rok sa v prvý marcový piatok stretneme v Českom Brezove.

Milica Jozafová, zborová dozorkyňa, CZ Pondelok − Hrnčiarska Ves | 8.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart