Stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností - marec 2017

Dňa 13. marca 2017 sa na Generálnom biskupskom úrade Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Bratislave uskutočnilo ďalšie, v poradí už deviate stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločnosti.

Na pozvanie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR, sa na ňom zúčastnil bratislavský arcibiskup – metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Za Gréckokatolícku cirkev bol prítomný prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak, Reformovaná kresťanská cirkev v SR bola zastúpená biskupom László Fazekasom, Pravoslávnu cirkev zastupoval arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska Pravoslávnej cirkvi Rastislav, za Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR sa rokovaní zúčastnil jeho predseda Igor Rintel a Evanjelickú cirkev metodistickú zastupoval jej superintendent Pavel Procházka.

Na úvod stretnutia pri príležitosti 500. výročia reformácie generálny biskup Miloš Klátik poďakoval najvyšším predstaviteľom za dobrú a korektnú spoluprácu v rámci ekumény a vyzdvihol ústretový prístup k presadzovaniu spoločných hodnôt v spoločnosti v oblastiach, v ktorých sa kresťanské cirkvi a židovská náboženská obec zhodujú. Pri tejto príležitosti prítomným najvyšším predstaviteľom v mene Predsedníctva ECAV odovzdal pamätnú medailu a pamätný list.

Hlavnou témou rokovania bol postoj jednotlivých cirkví k otázkam ďalšieho financovania cirkví a participácii štátu na finančnom zabezpečení cirkví a náboženských spoločnosti. Prítomní potvrdili záujem na zmene doterajšieho zákona č. 218/1949 Zb. o finančnom zabezpečení cirkví a náboženských spoločnosti, pretože tento zákon, ktorý vznikol v úplne iných podmienkach, neodzrkadľuje dnešnú situáciu. Cirkvi majú zavedené viaczdrojové financovanie a príspevok štátu je len jedným zdrojom financovania. Veriaci sa aj v minulosti vždy spolupodieľali na finančnom zabezpečení svojej cirkvi a aj naďalej sa s obetavosťou svojich členov bude počítať. Príspevok štátu by mal byť vyjadrením ocenenia pozitívnej služby cirkvi a náboženských spoločností v najrôznejších oblastiach spoločenského života.

Predstavitelia sa dohodli, že v diskusii budú pokračovať a najbližšie stretnutie sa uskutoční už v apríli.

Fotografie: Samuel Miško

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 27.3.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart