Najvyšší predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku rokovali v Badíne

Stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v SR sa uskutočnilo 13. februára 2018 v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne. Zúčastnili sa na ňom aj generálny biskup Miloš Klátik a dištriktuálni biskupi Milan Krivda a Slavomír Sabol.

Stretnutie sa začalo v kaplnke kňazského seminára pobožnosťou, ktorú mal arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS. Na úvod pracovného rokovania sa okrem neho prihovoril generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví v SR.

Cieľom stretnutia predstaviteľov Rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Gréckokatolíckej cirkvi, Pravoslávnej cirkvi, Reformovanej kresťanskej cirkvi, Cirkvi bratskej, Evanjelickej cirkvi metodistickej, Bratskej jednoty baptistov, Starokatolíckej cirkvi, Apoštolskej cirkvi na Slovensku, Cirkvi adventistov siedmeho dňa a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR bolo hovoriť o problematike ochrany manželstva a rodiny a vypočuť si prednášky pozvaných odborníkov.

Prednášku o rizikách medzinárodného práva a Európskeho parlamentu pre náboženské hodnoty predniesla JUDr. Jana Michaličková, PhD., z Oddelenia legislatívy a európskych záležitosti KBS. Mgr. Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku prednášal na tému tzv. Istanbulského dohovoru a poukázal na jeho možné riziká. JUDr. Marica Pirošíková z Ministerstva spravodlivosti SR , zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva, predniesla prednášku s názvom Súdny aktivizmus: Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Po prednáškach nasledovala diskusia, v ktorej prednášatelia odpovedali na otázka z pléna.

Na záver pracovného stretnutia na najvyššej úrovni po prijatí spoločného vyhlásenia, ktoré sa bude čítať v kostoloch na Slovensku na 2. pôstnu nedeľu 25. 2. 2018, arcibiskup Stanislav Zvolenský poďakoval pozvaným odborníkom za kvalitné prednášky a predstaviteľom cirkvi za prijatie pozvania na spoločné rokovanie. Generálny biskup Miloš Klátik poďakoval za zorganizovanie stretnutia a predniesol záverečnú modlitbu.

Podrobnejšie o stretnutí si prečítate v ďalších číslach Evanjelického posla spod Tatier.

Foto: Peter Zimen, Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart