Modlitebné stretnutia v Banskej Štiavnici

Pod biblickým vyznaním „Tvoja pravica, Hospodine, silou preslávená“ (2. kniha Mojžišova 15, 6) sa niesol Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 2018 od 18. do 25. januára 2018 aj v Banskej Štiavnici.

Materiály k týmto modlitbám pripravili kresťania z Karibiku. Karibskí kresťania mnohých rôznych tradícií dnes vidia v ukončení zotročenia zásah Božej ruky. Je to zjednocujúca skúsenosť Božej záchrany, ktorá prináša slobodu. Z tohto dôvodu považujú pieseň Mojžiša a Mirjam (2. kniha Mojžišova 15, 1 – 21) za najvhodnejšiu voľbu pre tému Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018.

K tejto celosvetovej modlitebnej aktivite sa zapojili aj kresťanské cirkvi v Banskej Štiavnici - Bratská jednota baptistov, Rímskokatolícka cirkev a Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku. Každý večer od pondelka do stredy (22. - 24.1.) sa stretli vždy na inom mieste.

Prvé stretnutie bolo v pondelok večer v modlitebni Prameň Bratskej jednoty baptistov, ktoré viedol brat Jozef Píš. Spoločne sa predstavitelia zo všetkých kresťanských cirkví modlili za jednotu, za požehnanie a aj za mesto a všetkých obyvateľov a predstavených.

V utorkový večer sa kresťania stretli v evanjelickom kostole, kde sa slovom Božím prihovoril brat katolícky kaplán Jozef Mikula a do čítania biblických pasáži a modlitieb sa zapojili viaceré sestry z cirkevného zboru. V rámci modlitebného stretnutia sestry z CZ B. Štiavnica Jana Bernáthová a Eva Kolembusová preniesli svoje vlastné básne.

V stredu večer bolo miesto stretnutia Farský kostol Nanebovzatia Panny Márie. Katolícky farár Ľudovít Frindt privítal prítomných v kostole a bratia a sestry z rímskokatolíckej farnosti sprevádzali toto stretnutie svojou hudobnou skupinou, piesňami, modlitbami a čítaniami z Písma svätého. Výkladom slova Božieho poslúžil evanjelický kaplán Milan Bartko.

Všetky modlitebné stretnutia boli každým večerom stále viac a viac navštevované. Vždy po modlitbách a piesňach bolo pripravené príjemné posedenie. Srdečnými rozhovormi a v bratsko-sesterskej kresťanskej láske sa medzi veriacimi z viacerých cirkví budovala láska, vzájomné vzťahy a priateľstvá, ktorými nás spája náš Pán Ježiš Kristus.

Veľká vďaka na prvom mieste patrí nášmu nebeskému Otcovi, ktorý požehnal všetky snaženia, prípravy a priebeh Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2018 v Banskej Štiavnici.

Fotografie: Irena Píšová, Jana Bernáthová

Milan Bartko, zborový kaplán CZ Banská Štiavnica | 25.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart