Ekumenické služby Božie 2017 v Krasňanoch

Na ekumenických službách Božích pri príležitosti nadchádzajúceho Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa zástupcovia kresťanských cirkví spoločne modlili v Katedrále svätého Šebastiána v Bratislave v nedeľu 15. januára 2017.

Ekumenické služby Božie v katedrále vojenského ordinariátu, ktoré v priamom prenose vysielale RTVS – Slovenská televízia, sa niesli v duchu biblického verša „Zmierenie – ženie nás Kristova láska“ (2K 5, 14 – 20) a v znamení 500. výročia reformácie.

Za ECAV na Slovensku sa na pobožnosti zúčastnil generálny biskup Miloš Klátik, predseda Ekumenickej rady cirkví, a za Ekumenickú pastoračnú službu generálny duchovný Marian Bodolló. Za Katolícku cirkev v SR boli prítomní bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie katolíckych biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, trnavský arcibiskup Ján Orosch a vojenský ordinár biskup František Rábek. Ďalej sa zúčastnili biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR László Fazekas, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej Pavol Procházka, pomocný prešovský biskup Gréckokatolíckej cirkvi Milan Lach, kancelár Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi Ladislav Bílý, zastupujúci predseda Rady Bratskej jednoty baptistov Ján Szöllös, biskup Cirkvi československej husitskej Jan Hradil, predseda Rady Cirkvi bratskej Štefan Evin, generálny vikár SKC Stefan Záhradník a duchovný Apoštolskej cirkvi Ján Šefčík.

V úvodnom príhovore arcibiskup Stanislav Zvolenský povedal: „Drahí bratia a drahé sestry v Kristu, tento rok si mnoho kresťanov a cirkví pripomenie 500. výročie reformácie. Svätý Pavol nám pripomína, že Boh nás skrze Ježiša Krista zmieril so sebou a že nás ženie Kristova láska, aby sme boli služobníkmi zmierenia. Cirkvi v Nemecku sa rozhodli osláviť 500. výročie reformácie ako „oslavu Krista“. Reformácia bola príležitosťou k opätovnému zameraniu sa na to, že spása nám bola darovaná z milosti skrze vieru v Ježiša Krista. Sme vďační za to, že Boh nás vykúpil skrze Kristov kríž.(…)”

Generálny biskup Miloš Klátik v úvode služieb Božích vysvetlil symboliku Lutherovej ruže a na záver dal prítomným Áronovské požehnanie.

Po piesni zborového spevokolu CZ ECAV Bratislava Legionárska „Plesaj Bohu celá zem“ nasledoval príhovor Jána Jurana za Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Potom generálny tajomník ERC v SR Ladislav Krpala predniesol Vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví v SR k občanom Slovenska v tomto znení:

Vážení hostia, vážení televízni diváci, spoluobčania, sestry a bratia!
Uplynul ďalší rok v zmenenom svete okolo nás a my sme ho prežili v mieri, ušetrení veľkých prírodných katastrof. Vďaka Bohu! Aká to veľká, nezaslúžená milosť. Ani dnes to nie je samozrejmosť, ale čas milosti, ktorý dostávame do daru, aby sme sa polepšili, napravili svoj vzťah k Bohu i k ľuďom, k svetu, ktorý On tak miloval, že poslal svojho Syna, aby nezahynul, ale mal život večný každý, kto v Neho verí.
A je to práve Jeho láska, ktorá nás povzbudzuje, nabáda, ba ženie, aby sme tento dar využili podľa Jeho vôle. Splnili sme si v minulom roku úlohu byť Jeho svedkami všade tam, kam nás poslal či postavil? Dokázali sme Európskej únii, ktorej naša vlasť posledný polrok predsedala, že sme naozaj kresťanská krajina? Správali sme sa k sebe navzájom láskavo, s úctou? Zmierňovali sme biedu nášho sveta vierou činnou cez lásku? Uplatňovali sme Kristov zákon lásky aspoň v rodinách, vo vzťahu k starým, chorým, bezmocným, biednym, viedli sme naše deti k súcitu a zodpovednosti? Ak nás svedomie obviňuje, že nie, nie dosť, kajajme sa! Priznajme si chyby, zlé úmysly i činy a rozhodnime sa využiť nový rok lepšie – vo vedomí, že žijeme pred Božou tvárou a že Bohu sa raz budeme zodpovedať zo všetkého, čo sme kedy povedali, urobili či neurobili.
Tento rok je rokom 500. výročia reformácie, ktorá zmenila svet. Poukázala na význam Kristovho diela, na dôležitosť svätého Písma – Božieho slova v reči ľudu, na Božiu milosť, ktorú možno prijať jedine vierou. V mnohých ohľadoch postupne priniesla slobodu myslenia, pokrok, rozvoj vzdelania, vedeckého bádania i hospodárskeho rastu...
Jubilejný rok sa začal symbolicky na Pamiatku reformácie 31. októbra 2016 vo švédskom Lunde. Pápež František prijal pozvanie Svetového luteránskeho zväzu k spoločným modlitbám a s jeho prezidentom Munibom Yunanom, evanjelickým biskupom z Jeruzalema, podpísal spoločné vyhlásenie. Nielen lundská historická katedrála plná predstaviteľov rôznych cirkví s pohnutím sledovala ich objatie. Akt podpisu komentoval celý svet. Necháme sa inšpirovať týmto príkladom?
Dokážeme sa skloniť k tým, čo sú iní ako my? Chceme pomôcť tým, čo potrebujú pomoc? Máme odvahu skúmať Božiu vôľu a podľa nej žiť svoju vieru? K tomu nás aj tento rok vedie Kristova láska!

V rámci ekumenických služieb Božích okrem uvedených účinkovali Dychová hudba Ministerstva vnútra SR, spevácky zbor Chorus Salvatoris, Daniela Horínková a Ida Rapaičová (recitácia), Jan Pospíšil (violončelo), Miriam Rodriguez Brüllová (gitara); na organe hrali Marek Cepko a Stanislav Tichý.

V programe bohoslužby boli použité liturgické prvky navrhnuté spoločnou komisiou Svetovej rady cirkví a Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov. Tému na rok 2017 navrhla a spracovala ekumenická skupina kresťanov v Nemecku.

Fotografie: Alena Gajdošíková

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart