Ekumenická bohoslužba v Kukovej - 27.január 2019

V Kukovej je už niekoľko rokov dobrým zvykom, že v rámci Modlitebného týždňa za jednotu kresťanov slávime spoločne s Rímskokatolíckou farnosťou Želmanovce ekumenickú bohoslužbu. Všetci sa na túto chvíľu veľmi tešíme, pretože prináša so sebou okrem duchovného načerpania aj radosť zo vzájomných bratsko-sesterských vzťahov.

Stretnutie sa konalo 27.januára 2019 o 14.00 v kultúrnom dome v Kukovej pod názvom "Len o spravodlivosť sa budeš usilovať." (5.Moj 16, 18 - 20 ) Pripravili ho spoločne duchovní evanjelickej cirkvi Mgr. Ľuboš Činčurák, Mgr. Anna Činčuráková Tipulová, a rímskokatolíckej cirkvi ThLic. Jozef Pekár. Slovom Božím poslúžil brat farár rímskokatolíckej cirkvi Jozef Pekár, ktorý sa vo svojej homílii upriamil našu pozornosť na spravodlivosť Božiu, ktorá vďaka obeti Pána Ježiša Krista prijíma hriešnika, odpúšťa a je plná milosrdenstva. Jeho spravodlivosť má úplne iný koncept ako spravodlivosť v tomto svete a je iná ako spravodlivosť ľudská. Túto spravodlivosť máme presadzovať rovnako vo svojich vzájomných vzťahoch. Bohoslužbou nás sprevádzali bratia kantori oboch cirkví Samuel Činčurák a RNDr., PhD. Peter Ivanko. Čítaním textov a modlitbami za jednotu sa zapojili aj bratia a sestry z radov laikov. "Aby sme vždy jedno boli, ku Kristu sa priviňme, aby sme vždy svorne žili, Krista do sŕdc prijmime! To konajme, čo On žiada: Je hlava my údy zas, je Majster náš, my sme bratia, my sme Jeho, On je náš. ..." Táto pieseň (ES 567) veľmi dobre vyjadruje celú atmosféru stretnutia, a keď zaznela sálou z úst cca 120 účastníkov ,- mladých aj starších, ktorí prišli nielen z Kukovej ale tiež z evanjelických dcérocirkvi Kalnište, Kračúnovce, Dukovce a katolíckej farnosti Želmanovce, nejedno srdce bolo povzbudené k radosti zo spoločenstva, ktoré Duch svätý vytvoril medzi nami. Po skončení stretnutia sme všetci pobudli pri vzájomných srdečných rozhovoroch a pohostení, ktoré pripravili ženy z ECAV Kuková. Soli Deo Glória!

Mgr. Anna Činčuráková Tipulová, námestná farárka na kaplánskom mieste CZ ECAV Kuková | 31.1.2019

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart