Ekumenická bohoslužba na EBF UK

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty sa 19. 1 .2017 v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov uskutočnila ekumenická bohoslužba, ktorej iniciátormi boli študenti EBF UK a Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave.

Iniciatíva vznikla vďaka stretnutiam Študentskej časti Akademického senátu UK, ale pripravovali ju spoločne študenti a študentky oboch fakúlt za podpory dekanov, spirituálov i cirkevných predstavených. Nosnou témou boli slová apoštola Pavla: „Ženie nás láska Kristova“ (porov. 2Kor 5, 14). Na bohoslužbe sa zúčastnili predstavitelia Univerzity Komenského, predseda akademického senátu prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., prorektorka pre študijné veci, prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy, študenti a bohoslovci oboch fakúlt, predstavení Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda a Teologického domova ECAV pri EBF UK.

Na úvod sa prihovoril dekan EBF doc. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., ktorý vyzdvihol dôležitosť takého stretnutia aj v súvislosti s jubilejným 500. výročím reformácie. Vyzdvihol myšlienku, že toto výročie môže byť po prvýkrát v histórii iné ako ostatné okrúhle výročia predtým. Po prvýkrát ho môžeme vďaka ekumenickému snaženiu prežívať v mieri, spoločne zjednotení v modlitbe a Božom slove.

Kazateľom Božieho slova bol dekan RKCMBF ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., ktorý sa vo svojom príhovore zameral na podobenstvo o márnotratnom synovi. Zdôraznil vnímanie Boha, ktorý je milosrdný Otec a miluje oboch bratov a obom vychádza v ústrety. Toto konanie Otca je vysoko nad mieru spravodlivosti a zaužívaných zvykov v danej spoločnosti. Nesprávne vnímanie ľudí, vnútorné predsudky, pýcha a nespravodlivé súdy spôsobujú rozdelenie na rôznych úrovniach, čo je v protiklade s evanjeliom a vôľou Pána Ježiša, ktorý sa v predvečer svojej požehnanej smrti modlil: „aby boli všetci jedno“ (porov. J 17, 11).

Účastníci bohoslužby okrem iného prosili Pána Boha o odpustenie za jednotlivé „kamene rozdelenia“, ktorými sú nedostatok lásky, vzájomné pohŕdanie, ohováranie, vzájomná diskriminácia, prenasledovanie, rozbíjanie spoločenstva, netolerancia, náboženské vojny, zneužívanie moci, pýcha, z ktorých po stáročia vznikol „múr rozdelenia“.

Celá bohoslužba sa niesla v duchu vzájomnej lásky, prijatia a vzájomnej jednoty. Symbolicky to bolo vyjadrené tým, že študenti oboch fakúlt vytvorili pre túto príležitosť jeden spevácky zbor, ktorého spevy nádherne sprevádzali celé podujatie.

Ekumenické stretnutie bolo ukončené spoločným pohostením, ktoré pre zúčastnených pripravila EBF, spojené so vzájomnými neformálnymi dialógmi, nesúcimi sa opäť v láskavej atmosfére.

Marián Cambel, EBF UK v Bratislave | 31.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart