Ekumenická bohoslužba 2018 sa konala v Bratislave

V nedeľu 14. 1. 2018 sa v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave pri príležitosti Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov konala ekumenická bohoslužba, na ktorej sa stretli zástupcovia rôznych kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

Bohoslužba, ktorú tento rok pripravili kresťania z Karibiku, sa niesla v duchu biblického hesla „Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (2M 15, 6). V kázni sa veriacim prihovoril a biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku László Fazekas, podpredseda ERC v SR. Pripomenul, že Bohom stvorený poriadok nemožno bez následkov prevracať naruby, či už v etickej, alebo hospodárskej oblasti. Veľmi dôležité je, aby sa ku každému dostala radostná zvesť evanjelia.

Na podujatí sa zúčastnili predseda Ekumenickej rady cirkví a generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik, trnavský arcibiskup Ján Orosch za Rímskokatolícku cirkev, ďalej superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej Pavol Procházka, kancelár Metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku Ladislav Bílý, biskup Cirkvi československej husitskej Jan Hradil, predseda Rady Cirkvi bratskej Štefan Evin, podpredseda Rady Bratskej jednoty baptistov Ján Szöllös, generálny vikár Starokatolíckej cirkvi Štefan Záhradník, biskup Apoštolskej cirkvi Ján Liba, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR Igor Rintel, predseda Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern a generálny duchovný EPS Marian Bodolló.

Predstavitelia cirkví sa v spoločných modlitbách obracali k Pánu Bohu, ku ktorému sa všetci napriek rozdielom hlásia, s prosbami o spravodlivosť, potlačenie všetkých foriem otroctva, o lásku a pohostinnosť k cudzincovi, o vernosť v rodinných zväzkoch. Za štátnu správu sa chrámovému zhromaždeniu prihovoril riaditeľ Cirkevného odboru MK SR Ján Juran.

Na záver bohoslužieb, ktoré vysielala RTVS - Slovenská televízia, Ekumenická rada cirkví v SR zverejnila Vyhlásenie ERC v SR k občanom Slovenska. Pripomenula v ňom minuloročné 500. výročie začiatku Lutherovej reformácie aj dôležité výročia v roku 2018, ktoré ovplyvňujú dejiny národa, cirkví i jednotlivcov aj v súčasnosti. Vyzvali ľudí, aby nemysleli len na seba, ale aj na dobro všetkých a na budúcnosť.

Na organe hrali Zuzana Cséfalvayová a Stanislav Tichý; do programu prispeli spevokol a vokálne kvarteto z CZ ECAV Bratislava Legionárska.

Fotografie: Samuel Peres

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.1.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart