Ekuména spája nielen cirkvi, ale i národy

Na pozvanie Rádu sestier Božieho milosrdenstva v Krakove-Lagiewnikach sa v dňoch 18. − 19. 1. 2018 uskutočnila návšteva vedenia Strediska Evanjelickej diakonie v Košeci v tejto celosvetovo známej kongregácii.

Na návšteve sa zúčastnili Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci, a Ing. Marcel Breče, riaditeľ SED v Košeci. Po prvý raz v 150-ročnej histórii kláštora mohol nekatolícky duchovný v osobe Ľubomíra Marcinu, správcu SED, predstúpiť pred oltár v bazilike a prihovoriť sa k zhromaždeným v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Táto bohoslužba bola prenášaná on-line do celého sveta. Rádové sestry okrem vlastnej činnosti a iných misijných aktivít spravujú aj Ústav pre dievčatá z ulice vo veku 14 − 18 rokov, ktorých sa tam nachádza 70. V tomto ústave sa im dostáva nielen výchovy a vzdelania na vysokej úrovni, ale sestry ich pripravujú aj pre prakticky život. Obdivuhodná úroveň a prístup, akým sú tieto chovankyne previazané na rehoľné sestry, si zasluhuje veľké uznanie a obdiv. Nezabudnuteľným zážitkom bolo prijatie u kardinála Stanislava Dziviša, živého svedka pôsobenia pápeža Jána Pavla II., pri ktorého boku stál takmer 40 rokov. Prijali sme od neho aj ocenenie – medailu Madony s Ježiškom za službu starým, chorým a nevládnym, poskytovanú v košeckej diakonii. Nasledovala prehliadka 100 rokov starej nemocnice Jána Pavla II. v Krakove v sprievode Ing. Bronislava Brózdu, konateľa betonárskej spoločnosti Zibet. Ako laický misionár a podporovateľ cirkevno-charitatívnych projektov nás aj so svojou manželkou Annou, spolupracovníkom Slávkom a tromi rádovými sestrami sprevádzal až na Slovensko, aby mohli byť účastní na našej ekumenickej bohoslužbe.

Ekumenickú bohoslužbu v považskobystrickom evanjelickom kostole v nedeľu 21. 1. 2018 uviedla a hostí privítala zborová poddozorkyňa PhDr. Ľubica Juríčková. Úvodnú liturgiu mali brat Ľubomír Marcina, domáci duchovný pastier, a ThDr. Ján Mihok, dekan RKC. Kazateľom bol vzácny hosť Mgr. Miroslav Martiš, kňaz RKC z Boru u Tachova, pôsobiaci v českom pohraničí na misiách už 15 rokov. Je rodákom z neďalekého Mojtína a dlhoročným priateľom a podporovateľom košeckej diakonie. Modlitby a liturgické texty predniesli brat farár Peter Fabok, sestra kaplánka Erika Sukovská, kazateľ cirkvi adventistov siedmeho dňa Pavel Moudrý z Považskej Bystrice a rádové sestry z Krakova. Duchovnú atmosféru celého ekumenického zhromaždenia obohatil 30-členný kresťansky spevokol z Košece pod vedením Viliama Zermegha, kantora RKC farnosti v Košeci. Bohoslužobné zhromaždenie pozdravil aj primátor mesta doc. Dr. Karol Janas a Ing. Bronislav Brozda z Krakova. Domáci duchovný pastier Ľubomír Marcina poďakoval na záver všetkým, ktorí toto bohumilé ekumenické spoločenstvo pripravili. Sestra Andrejka Deáková na znak úcty odovzdala kytice červených ruží dvom laickým misionárom a podporovateľom cirkevno-diakonických projektov, a to Ing. Antonovi Barcikovi, generálnemu riaditeľovi PC Ladce, a Ing. Bronislavovi Brozdovi, konateľovi betonárskej spoločnosti Zibet Krakov. Záverečným požehnaním, ktoré mnohopočetnému bohoslužobnému zhromaždeniu udelil Mgr. Miroslav Martiš a piesňou „Zbohom si dajme“ sa tieto ekumenické bohoslužby konané pod biblickým mottom „Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená“ (Exodus 15, 6) skončili. Ofera z týchto bohoslužieb vo výške 500 € bola určená na poľský projekt „Studne v Tanzánii“, kde kresťania tvoria takmer polovicu populácie, z toho 6,5 milióna sa hlási k evanjelickej a. v. cirkvi.

Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci | 6.2.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart