Chrám v Rozhanovciach spája dve konfesie

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 22. októbra 2017 si veriaci na slávnostných službách Božích pripomenuli 5. výročie posvätenia chrámu Božieho v Rozhanovciach, a zároveň aj 500. výročie reformácie.

Filiálka Rozhanovce patrí do CZ ECAV Budimír a kostol v Rozhanovciach užívajú evanjelici spoločne s členmi reformovaného kresťanského zboru vo Vajkovciach. Rozhanovský chrám je tak unikátnym Božím stánkom na Slovensku, v ktorom sa na pravidelných službách Božích zhromažďujú a Božie slovo počúvajú evanjelickí aj reformovaní veriaci. Veď i v jednej piesni RKC spievame: „Aké je to utešené vo svornosti prebývať, aké je to preblažené so všetkými pokoj mať. Láska nech nám stavia chrámy blaha tu i tam večne.“

Spomienkové služby Božie otvoril a prítomných privítal brat farár Marián Hamari z reformovanej kresťanskej cirkvi. Kazateľmi slova Božieho boli manželia Andrea Korečková, farárka RKC v Trstenej pri Košiciach, a František Korečko, ev. a. v. farár, duchovný správca na EG JAK v Košiciach. Spoločne so slávnostným nedeľným zhromaždením sa zamýšľali nad textom z Evanjelia podľa Lukáša, 8. kapitoly. Sestra farárka vo svojom príhovore priblížila veriacim život a dielo dvoch významných osobností cirkevných dejín − Dr. Martina Luthera a Jána Kalvína. Poukázala na silu viery a najmä odvahu týchto dvoch hlásateľov k šíreniu reformačného učenia.

Prítomným sa prihovorili aj domáci duchovní: Daniel Dudáš za evanjelickú a. v. cirkev a brat farár Marián Hamari za reformovanú kresťanskú cirkev. Kresťanské zhromaždenie na záver prijalo Áronovské požehnanie. Veriaci túto slávnostnú chvíľu ukončili spevom hymny Hrad prepevný je Pán Boh náš.

Denisa Hrehorová, kantorka, Rozhanovce | 24.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart