11. stretnutie najvyšších predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností

V sídle Konferencie biskupov Slovenska v Bratislave sa 27. novembra 2017 uskutočnilo ďalšie, v poradí už jedenáste stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a náboženských spoločností.

Na pozvanie bratislavského arcibiskupa – metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského sa na ňom zúčastnil generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR Miloš Klátik. Reformovaná kresťanská cirkev v SR bola zastúpená biskupom László Fazekasom, pravoslávnu cirkev zastupoval arcibiskup prešovský a metropolita Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska Rastislav a za Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR sa na rokovaní zúčastnil jeho predseda Igor Rintel. Prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka zastúpil Daniel Dzurovčin.

Na úvod stretnutia sa generálny biskup Miloš Klátik poďakoval najvyšším predstaviteľom za účasť na oslavách 500. výročia reformácie a odovzdal im zbierku zamyslení na cirkevný rok 2017/2018 Hrad prepevný. Pri príležitosti 500. výročia reformácie odovzdal pamätné medaily Reformovanej kresťanskej cirkvi prítomným najvyšším predstaviteľom cirkví aj biskup László Fazekas. V programe rokovania bola téma zabezpečenia financovania cirkví a náboženských spoločností v roku 2018. Vzhľadom na to, že sa pre rok 2018 nemožno už počítať so zmenou zákona o finančnom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností, na ktorého novom znení sa už cirkví dohodli, budú musieť cirkvi riešiť, ako zabezpečiť zdroje jednak na pokrytie minimálnej mzdy, ktorá je na rok 2018 vo výške 480,- €, a jednak na zabezpečenie valorizácie základných platov duchovných, ktorá sa vzhľadom na publikované informácie predpokladá vo výške 4,8 %. V tejto súvislosti sa dohodlo, že zástupcovia najvyšších predstaviteľov požiadajú ministra kultúry o prijatie.

Druhou témou stretnutia bola výmena názorov na spôsob pripomenutia si sviečkovej manifestácie v Bratislave. V tento deň 25. marca 2018 si budeme pripomínať 30. výročie udalosti, ktorou občania Slovenska sa nenásilnou formou prihlásili o svoje náboženské a občianske slobody a ktorá predznamenala koniec vlády komunistickej strany o rok neskôr.

K tretej téme spoločného stretnutia, ktorou bola téma občianskej spoločnosti, najvyšší predstavitelia prijali samostatné vyhlásenie, v ktorom cirkvi vyslovili uznanie a podporu občianskym aktivitám občanov Slovenska. Predstavitelia cirkvi v ňom však zároveň upozorňujú aj na to, že spoločenská mentalita sa dnes prikláňa k silnému individualizmu a cirkvi sa chcú zasadzovať za to, aby sa dosiahla rovnováha medzi dobrom jednotlivca a spoločným dobrom. Pri budovaní takejto spoločnosti chcú cirkvi spolupracovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 5.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart