10. výročie ekumenickej pastoračnej služby

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby (EPS) v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR si v dňoch 7. − 8. 11. 2016 pripomínalo 10. výročie svojej existencie. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Miloš Klátik.

Slávnosť, na ktorej duchovní EPS na čele s generálnym duchovným plk. Marianom Bodolló slávili prvé okrúhle výročie svojej inštitúcie, sa začala v pondelok poobede ďakovnou ekumenickou bohoslužbou vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave. Pokračovala kultúrnou akadémiou a slávnostnou recepciou v hoteli Tatra. Zúčastnili sa na nej vysokí cirkevní a štátni predstavitelia, hodnostári, velitelia a riaditelia jednotlivých oddelení, riaditeľstiev a ústavou, ale aj mnoho radových príslušníkov zo všetkých troch silových rezortov – ministerstva obrany, vnútra a spravodlivosti aj účastníci konferencie šéfov protestantských duchovných služieb. Stretnutie európskych protestantských generálnych duchovných sa pri príležitosti okrúhleho výročia EPS konalo v rovnakých dňoch v Bratislave. Na nej zástupcovia maďarských, dánskych, nemeckých, francúzskych, slovinských, českých, nórskych, poľských a britských ozbrojených síl rozoberali aktuálne problémy duchovnej služby vo svojich krajinách.

Na ekumenickej bohoslužbe nechýbala Čestná stráž OS SR v dobovej rovnošate, ktorá priniesla štátnu vlajku. Cirkevných a štátnych hodnostárov privítal generálny tajomník Ekumenickej rady cirkví v SR (ERC v SR) Ladislav Krpala. Liturgovali duchovní EPS z piatich cirkví združených v ERC v SR.

Slovo Božie kázal generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda ERC v SR Miloš Klátik, ktorý na základe biblického textu 2Tim 2, 15 vyzdvihol nebývalú možnosť duchovnej služby pôsobiť medzi príslušníkmi ozbrojených zložiek a apeloval na vojenských, policajných a väzenských duchovných, aby sa usilovali „osvedčiť pred Bohom ako pracovníci, ktorí sa nemajú za čo hanbiť“. Slávnostnému zhromaždeniu sa prihovoril Mons. František Rábek, ktorý pozdravil EPS k jej desaťročnému výročiu a vyjadril vďačnosť za bezproblémové spoločné spôsobenie týchto dvoch samostatných kresťanských inštitúcií v ozbrojených zložkách. Po ňom pozdravil účastníkov slávnosti generál Pavel Macko, prvý zástupca náčelníka generálneho štábu Ozbrojených síl SR, ktorý kládol duchovným v ozbrojených zložkách do pozornosti, aby svoj nenahraditeľný vplyv na utváranie etických a morálnych hodnôt v ozbrojených zložkách štátu zodpovedne využívali.

Generálny duchovný plk. Marian Bodolló vo svojom príhovore pripodobnil slávenie 10. výročia vzniku EPS k biblickej udalosti, pri ktorej na Hore premenenia chcel apoštol Peter postaviť tri stánky. Spomenul, že EPS počas desiatich rokov neraz zakúsila „slávu Pánovu“, keď sa Pán Boh priznával k jej práci a snaženiu, preto v prvom rade patrí vďaka Pánu Bohu. No všedný život vojenských, policajných a väzenských pracovníkov je nielen o bohoslužbách, ale aj o nachádzaní spôsobov, ako spoločne s veriacimi vyjadrovať svoju vieru v praxi. V tom musia byť duchovní EPS dostatočne vynaliezaví a tvoriví. Poďakoval predstaviteľom ERC v SR za vysielanie duchovných do práce v silových rezortoch a pomoc pri riešení ich personálnych záležitostí. Vyzdvihol priateľské vzťahy medzi pracovníkmi Ordinariátu OS a OZ SR a Ústredia EPS v OS SR a OZ SR, keď sa pri svojej práci navzájom dopĺňajú a podporujú. Poukázal i na obetavosť rodinných príslušníkov, ktorým by malo patriť rovnaké ocenenie, akého sa dostáva ich partnerom v duchovnej službe. Celú bohoslužbu hudobne sprevádzal organista a kantor EPS Ján Benka.

Po skončení bohoslužby boli udelené významné ocenenia osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj EPS. Za zásluhy pri kreovaní EPS dostali Pamätnú medailu Ministra obrany SR III. stupňa prof. ThDr. Igor Kišš, Pamätnú medailu Ministra obrany SR II. stupňa Ing. Milan Gajdoš a osobitné vyznamenanie - Pamätnú medailu Ministra obrany SR I. stupňa in memoriam Dr. Pavol Šuľan za jeho pôsobenie v odboji počas 2. svetovej vojny.

Okrem toho boli náčelníkom Generálneho štábu OS SR vyznamenaní ôsmi vojenskí duchovní EPS, ktorí za príkladné plnenie úloh počas pôsobenia vo vojenskej duchovnej službe dostali:
- vojenský kríž za vernosť III. stupňa: plk. Marian Bodolló a mjr. Vladimír Varga,
- odznak náčelníka GŠT III. stupňa: kpt. Dávid Vargaeštok, npor. Ondrej Rišiaň, kpt. Peter Dragijský, npor. Simon Czap a kpt. Viktor Sabo,
- odznak náčelníka GŠT II. stupňa: pplk. Marek Ignacik.

Plaketou za zásluhy o rozvoj Policajného zboru SR, udelenou prezidentom Policajného zboru SR, boli ocenení plk. Marian Bodolló a pplk. Milan Petrula a Čestný odznak prezidenta Policajného zboru SR dostali mjr. Ján Paciga, mjr. Matúš Vogrej, mjr. Jana Tabačková, mjr. Alžbeta Lučkayová a kpt. Júlia Štofanová.

Na pobožnosť nadviazali majstri slova, hudby a spevu literárno-hudobným pásmom. Ešte predtým Ján Juráš z Nadácie Výskum rakoviny poďakoval Ústrediu EPS za dobrú spoluprácu s Nadáciou a vysvetlil aj použitie dobrovoľného príspevku venovaného účastníkmi po skončení slávnosti. Literárno-hudobnú kompozíciu moderoval majster slova Juraj Sarvaš, ktorý predniesol úryvky z diel Mikuláša Kováča, Emila Boleslava Lukáča, Milana Rúfusa a Pavla Tomku. Hlboký umelecký zážitok zanechal spevácky súbor Danubius Octet Singers, ktorý pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla zaspieval piesne Kto za pravdu horí, Kto si rodom Slovák; Hojže, Bože; Daj, Bože, pokoja; Hoj, zem drahá; výber piesní z Cithary sanctorum, ako aj záverečnú pieseň Aká si mi krásna. Sólo zaspieval sólista SND Marián Hrdina.

Ekumenická pastoračná služba si k svojmu okrúhlemu výročiu zvolila heslo vzaté zo záverečného verša 90. žalmu: Upevni dielo našich rúk. Je prosbou, ktorá poukazuje na ustavičnú potrebu Božej pomoci a výzvou k modlitbám ako duchovných EPS, tak aj veriacich − za Božie požehnanie ich diela medzi príslušníkmi OS a OZ SR.

Z cirkevných autorít boli na slávnosti okrem vyššie uvedených prítomní arcibiskup prešovský a metropolita českých zemí a Slovenska Rastislav; pravoslávny biskup-ordinár Ozbrojených síl Poľska Jerzy; prof. Imre Peres, farár Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave; prof. Pavel Procházska, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej; Ján Liba, biskup Apoštolskej cirkvi; Ján Szöllös, podpredseda Rady starších Bratskej jednoty baptistov, a Vlastimil Šulgan, zástupca biskupa Starokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Z ústredných orgánov štátnej správy sme privítali štátneho tajomníka MO SR Mariána Saloňa, štátneho tajomníka MV SR Rudolfa Urbanoviča. Za MS SR prišiel na slávnosť generálny riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže plk. Milan Ivan. Na slávnosti boli prítomní aj 1. zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR generálporučík Pavel Macko, veliteľ Pozemných síl OS SR generálmajor Ondřej Novosad, prezident Hasičského a záchranného zboru generál Alexander Nejedlý. Za Policajný zbor prišiel na slávnosť 1. viceprezident Policajného zboru plk. Jaroslav Málik a viac ako dve desiatky krajských a okresných riaditeľov, ako aj zástupcov Zboru väzenskej a justičnej stráže. Vysoké školy silových rezortov reprezentovali rektor Akadémie Ozbrojených síl Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši Jozef Putera a rektorka Policajnej akadémie v Bratislave Lucia Kurilovská.


Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS v OS SR a OZ SR | 21.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart