„Príbovská jar“ už dvanásty raz

Do tradičného kruhu kultúrnych podujatí organizovaných v obci Príbovce už tradične patrí literárno-hudobné pásmo „Príbovská Jar“, ktorého 12. ročník sa konal 20. mája 2012. Organizátormi tohto ekumenického podujatia sú OZ Nádej človeka, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Valča, CZ ECAV Príbovce a obec Príbovce.

Pojem ekuména - „spoločný dom“ - nie je v Príbovciach neznámy. Organizátori nadviazali na dobré vzájomné vzťahy oboch cirkevných zborov a od roku 2006 podporujú aktivity posilňujúce súdržnosť a spolupatričnosť ľudí rôzneho náboženstva v obci a regióne. „Ľudia sa majú stretávať, vzájomne rozprávať a popritom aj vnímať duchovnú obživu, a keď je to len trochu možné, aj si navzájom pomáhať. Vtedy sa môže náš život obohacovať o pozitívnu energiu, vtedy sa môžu životné ťažkosti ľahšie znášať, prekážky na životnej ceste lepšie zdolávať.“

Ľudia rôzneho náboženstva sa stretli pod jednou strechou - strechou rímskokatolíckeho kostola, nakoľko tento rok bola hostiteľom rímskokatolícka cirkev, aby strávili príjemné nedeľné popoludnie, na chvíľu sa zastavili, obdivovali umelecké slovo, spev i hudbu v bohatom kultúrnom programe.

Prítomných privítala Janka Bellová, zástupkyňa obce. Vystúpil Evanjelický detský spevokol s piesňou „Môj Ježiš“ a prihovoril sa Štefan Barilla, rímskokatolícky kňaz. „V poézii o mamičke“ vystúpili deti z MŠ Príbovce, báseň „Nemám čas“ predniesla Viera Kršková a piesňou „Ku komu pôjdem“ potešil Katolícky mládežnícky spevokol. Žiačka ZŠ Benice Stella Szabóová predniesla báseň P. O. Hviezdoslava „Piesne“. „Haleluja, hlas i srdcia k Bohu hor“ zaspieval Evanjelický spevokol a žiačky a ZŠ Benice Natália Antalová a Simona Gregorová predniesli báseň M. Rúfusa „Modlitba“. Skladbu pre harfu zahrala Lucia Švábiková. Báseň „Chlieb mojej mamy“ predniesla Ľudmila Tarabová. Pieseň „Crucem tuam-krížu tvojmu“ zaspieval Katolícky spevokol. Mária Remšíková predniesla báseň „Boh počíta slzy matky“. Skladbu pre organ zahrala Janka Blahušiaková. Na záver programu sa prihovorili zástupcovia oboch cirkevných zborov - Štefan Barilla, rímskokatolícky kňaz, a Zuzana Szabóová, evanjelická a. v. farárka.

Po skončení kultúrneho popoludnia na prítomných čakalo občerstvenie vo dvorane obecného domu a milý darček pre každého účastníka.

Organizátori okrem „Príbovskej jari“ organizujú i „Príbovské Vianoce“ ale aj iné spoločné stretnutia, ako napríklad „Spoločnú ekumenickú pobožnosť venovanú pamiatke zosnulých“.

Ľubomír Žila, Príbovce  | 25.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart